ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

กกอ.ชงประเด็นปฏิรูปอุดมศึกษา

8 ก.ค. 2557 11:45 น.

ผู้อ่าน

วันนี้( 7 ก.ค.)รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กกอ.เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ประชุมได้มีมติที่จะเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ประเด็นที่ กกอ.จะเข้าไปช่วยขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษา 2เรื่องหลัก ได้แก่ 1.การปฎิรูปอุดมศึกษาที่เน้นเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษาให้มากขึ้น โดยมีร่างพ.ร.บ.การศึกษาอุดมศึกษา เข้ามาเป็นตัวช่วยผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งมีสาระสำคัญ เช่น การดูแลการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และหากมีสถาบันอุดมศึกษาใดไม่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามที่ กำหนด กกอ.จะลงโทษได้ทันที จากเดิมที่กกอ.ไม่มีอำนาจ ต้องไปอาศัยกฎหมายอื่นเข้ามาช่วย นอกจากนี้จะมีคณะกรรมการ กกอ.ที่จะมาทำงานเต็มเวลา ซึ่งจะทำให้สามารถพิจารณาและตัดสินในเรื่องต่างๆ และออกเป็นนโยบายได้เร็วขึ้น เป็นต้น

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา กล่าวต่อไปว่า เรื่องที่ 2.การปฎิรูปการผลิตและพัฒนาครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากขณะนี้มีข้อมูลการผลิตครูเกินความต้องการจำนวนมากและจำนวนการผลิต เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลพบว่า จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาชีพครู ในปีการศึกษา 2551-2556 มีดังนี้ ปี 2551 มีจำนวน 25,333 คน ปี 2552 จำนวน 36,601 คน ปี2553 จำนวน 52,336 คน ปี 2554 จำนวน 61,472 คน ปี2555 จำนวน 54,679 คน และปี 2556 จำนวน 50,131 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถาบันฝ่ายผลิตครูเน้นจำนวนการผลิตมากเกินไป และที่สำคัญคือ ต้องดูเรื่องคุณภาพของครูที่ผลิตออกมาด้วย จึงจำเป็นต้องมาดูระบบการผลิตครูในภาพรวมว่าการผลิตครูที่ดีควรจะเป็นอย่าง ไร

ต่อข้อถาม คสช.ต้องการให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)เรียนต่อ ระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา กล่าวว่า กกอ.เห็นด้วยที่ส่งเสริมให้นักเรียนสายช่างเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และที่ผ่านมา กกอ.เปิดให้ผู้ที่จบ ปวส.สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ และมี 2 หลักสูตรที่สามารถเรียนต่อปริญญาตรีต่อเนื่อง คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทั้งนี้ กกอ.คงต้องมาทบทวนว่าจะมีการเปิดให้หลักสูตรใดอีกบ้างเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง แต่จะเน้นสายปฎิบัติเท่านั้น

 

เครดิต นสพ.เดลินิวส์