ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ สถาบันฯ

       ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศสอบราคาจ้างตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ โดยกำหนดเปิดซอง ในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น

       บัดนี้ ผลการพิจารณาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างฯ ได้แก่ บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด โดยเสนอราคาทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด