ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

กสพท.ประกาศปฏิทิน สมัคร-สอบแพทย์ปี58

30 ก.ค. 2557 11:03 น.

ผู้อ่าน

     กสพท.ประกาศปฏิทินรับสมัครสอบแพทย์ปี 58 โดยรับกว่า 1,487 คน จุฬาฯ เยอะที่สุด 200 คน สมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. ย้ำเตือนนักเรียนควรสมัครด้วยตนเองเพื่อป้องกันการผิดพลาด เผยพ่อแม่เคยสมัครให้ลูก แต่ไม่มีความเชี่ยวชาญเท่าเด็ก ทำให้มีปัญหา


    ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พร้อมด้วย นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.), พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท. แถลงข่าวหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบรับตรงของ กสพท. นพ.อาวุธกล่าวว่า กสพท.ได้รับมอบอำนาจจากคณะแพทย์ 13 สถาบัน และคณะทันตแพทย์ 7 สถาบัน ดำเนินการรับสมัคร โดยปีการศึกษา 2558 กลุ่ม กสพท.รับสมัครนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,487 คน ได้แก่ คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รับ 20 คน คณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 200 คน คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) รับ 25 คน คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับ 65 คน คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) รับ 30 คน คณะแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) รับ 143 คน คณะแพทย์ ศิริราชพยาบาล มม. รับ 260 คน วิทยาลัยแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) รับ 50 คน     วิทยาลัยแพทย์ ม.รังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) รับ 15 คน คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับ 180 คน คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) 20 คน คณะแพทย์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับ 80 คน วิทยาลัยแพทย์ พระมงกุฎเกล้า เพศชาย 60 คน วิทยาลัยแพทย์ พระมงกุฎเกล้า เพศหญิง 40 คน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รับ 20 คน คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ 85 คน คณะทันตแพทย์ มม. รับ 80 คน คณะทันตแพทย์ มช. 35 คน คณะทันตแพทย์ มอ. รับ 20 คน คณะทันตแพทย์ มศว รับ 25 คน คณะทันตแพทย์ มข. รับ 10 คน และคณะทันตแพทย์ มธ. รับ 24 คน


    นักเรียนที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใด สามารถเข้าไปตรวจสอบระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละสถาบัน สำหรับรายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการเข้าศึกษาปี 2558 ยังคงยึดตามหลักเกณฑ์เดิมคือ คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) รวม 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนรวมต้องเท่ากับหรือมากกว่า 60% วิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ รวม 70% จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และวิชาเฉพาะ 30% ซึ่งเป็นการทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ประเมินแนวคิดทางจริยธรรม
    “กสพท.ของย้ำให้นักเรียนสมัครด้วยตนเอง เนื่องจากเท่าที่ดูส่วนใหญ่สาเหตุของความผิดพลาดในการสมัครสอบเกิดจากพ่อแม่ ผู้ปกครองไปสมัครให้ลูก ซึ่งผู้ปกครองอาจจะยังไม่มีความเชี่ยวชาญเท่ากับตัวเด็ก และเมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วก็ขอให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูล รวมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th ที่รับสมัครเป็นระยะ หากมีเอกสารอะไรที่ต้องแก้ไขจะสามารถทำได้ทันและไม่เกิดปัญหา และการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินตามเวลาที่กำหนด” นพ.อาวุธกล่าว


    พญ.บุญมีกล่าวว่า สำหรับปฏิทินการรับสมัครสอบและการสอบประจำปีการศึกษา 2558 จะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2557 ทางเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th นักเรียนสามารถชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่ว ประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม-5 กันยายน 2557 การสมัครของ กพสท. ผู้สมัครไม่ต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร แต่ต้องเก็บเอกสารที่อัพโหลดทั้งหมด และนำมาเพื่อให้คณะ/สถาบัน ตรวจสอบภายหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย, ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัครทางเว็บไซต์ 7 วันหลังจากการวันที่ชำระเงินค่าสมัคร ไปจนถึงวันที่ 22 กันยายน 2557, พรินต์แบบฟอร์ม กสพท.เพื่อใช้แสดงก่อนเข้าห้องสอบ ประมาณวันที่ 1 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2557, สอบวิชาเฉพาะ 1 พฤศจิกายน 2557 ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ส่วนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ผู้สมัครทุกคนต้องสมัครสอบและเข้าสอบตามประกาศของ สทศ.กำหนด, ประกาศรายชื่อผู้ที่แจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในสถาบันตามโควตาพื้นที่ หรือโครงการพิเศษต่างๆ ปีการศึกษา 2558 และลบชื่อผู้ที่แจ้งยืนยันสิทธิ์ออกจากระบบการคัดเลือกของ กสพท. ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558, ผู้เข้าสอบยื่นคำร้องขอตรวจสอบในกรณีที่ไม่มีสิทธิ์ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2558, สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ วันที่ 26 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 2558, ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์และตรวจสอบสุขภาพ รอบ 2 ถ้ามี วันที่ 10 มีนาคม 2558, ส่งรายชื่อเคลียริงเฮาส์ ประมาณวันที่ 24 เมษายน 2558 ทั้งนี้ ค่าสมัครในการสอบวิชาเฉพาะยังคงเดิม 700 บาท และค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร (ตรวจสอบ) 10 บาท โดยธนาคารจะเรียกเก็บจากผู้สมัคร.

 

เครดิต นสพ.ไทยโพสต์