ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สกอ.ประกาศรายชื่อครูมืออาชีพ 1,055 คน

31 ก.ค. 2557 10:07 น.

ผู้อ่าน

     เมื่อวันที่ 29 ก.ค.57 รศ.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยถึงการประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ กรณีคัดเลือกนิสิต นักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี รูปแบบการประกันการมีงานทำ ว่า สกอ. ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้มีสิทธิจำนวน 1,055 ราย จากเป้าหมาย 1,140 คน ประกอบด้วย

     สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 990 คน แบ่ง เป็นสาขาประถมศึกษา 50 คน ภาษาไทย 128 คน คณิตศาสตร์ 146 คน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 59 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 78 คน เคมี 23 คน ชีววิทยา 24 คน ฟิสิกส์ 21 คน สังคมศึกษา 91 คน สุขศึกษา 27 คน พลศึกษา 43 คน ศิลปศึกษา 43 คน ดนตรี/ดุริยางคศิลป์ 36 คน นาฏศิลป์ 28 คน เกษตรกรรม 14 คน คหกรรมศาสตร์ 14 คน อุตสาหกรรมศิลป์ 12 คน ภาษาอังกฤษ 138 คน การศึกษาพิเศษ 15 คน

     และ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 65 คน สำหรับจำนวนที่เหลืออีก 85 อัตรา เป็นอัตราที่ไม่มีผู้สมัครเลือก หรือได้รับการคัดเลือกในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) หรือวิทยาลัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอื่นไปแล้ว จึงจะส่งอัตราคืนให้ สพฐ. และ สอศ. ใช้ในการดำเนินการคัดเลือกครูผู้ช่วยตามปกติต่อไป

      "ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สก อ.) ได้นำประกาศ สกอ.เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี รูปแบบการประกันการมีงานทำ ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ www.mua.go.th แล้ว สำหรับผู้ที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ให้นำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตัวจริงและยังไม่หมดอายุ มาแสดงในวันรายงานตัว และรับเอกสารการเข้าร่วมการอบรมในวันที่ 30 ก.ค.-2 ส.ค.57 เวลา 08.30-16.30 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ตึก สกอ. ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หากไม่มารายงานตัวตามที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิการเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ และทาง สกอ. จะเรียกตัวสำรองมารายงานตัวเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ แทน" 

      รองเลขาธิการ กกอ.กล่าวและว่า หลังจากนี้ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ จะต้องเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาที่มีการอบรม และผ่านการทดสอบความรู้หลังการอบรมตามที่กำหนด หากไม่เข้าอบรมหรือเข้าร่วมอบรมน้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาที่มีการอบรม และ/หรือไม่เข้าทดสอบหลังการอบรม จะหมดสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างไรก็ดีขอให้ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ศึกษารายละเอียดในประกาศ และตั้งใจเข้ารับการอบรมให้ครบตามกำหนดเวลาเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

 

เครดิต นสพ.สยามรัฐ