ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 จัดโครงการอบรมพัฒนาสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และการยกระดับผลสอบ B-NET และ O-NET ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดอุดรธานี

2 ส.ค. 2561 16:12 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 จัดโครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ “การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ B-NET และ O-NET ปีการศึกษา 2561” ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

ภาพ สทศ. ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่  8 จัดโครงการอบรมพัฒนาสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และการยกระดับผลสอบ B-NET และ O-NET ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดอุดรธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายเรื่อง “การสอนแบบครูมืออาชีพ เพื่อให้ผลสอบ B-NET และ O-NET ไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยหลักอริยสัจ 4” กล่าวว่า การนำผลสอบไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชั้นเรียนแบบครูมืออาชีพ ต้องไม่เพิ่มภาระครู แนะให้ครูผู้สอนประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค  นำไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET และ B-NET ในชั้นเรียนแบบครูมืออาชีพ โดยกำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียนตามสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่สำคัญ)  ปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู พฤติกรรม และวิธีการบริหารของผู้บริหารที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ โดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (School-based assessment) ให้เชื่อมโยงและถักทอกับการทดสอบระดับชาติ (National assessment) ที่นำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตร 

ภาพ สทศ. ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่  8 จัดโครงการอบรมพัฒนาสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และการยกระดับผลสอบ B-NET และ O-NET ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ เน้นให้ครูผู้สอนส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแบบยึดหลัก “สุ จิ ปุ ลิ” ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงของแต่ละองค์ประกอบของกระบวนการจัดการศึกษา (OLE) โดยเน้นให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่าง (1) วัตถุประสงค์(Objective : O) คือ คุณภาพผู้เรียน ในตัวชี้วัด/มาตรฐาน (2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning process : L) ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ / สาระในวิชานั้นๆ ตามหลักสูตร) และ (3) การวัดและประเมินผล (Evaluation : E) เพื่อตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด แล้วนำไปปรับปรุงพัฒนา

การนำผลสอบ B-NET ไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากใบรายงานผลสอบ ดังนี้

1. ระดับนักเรียน : นักเรียนใช้ประเมินตนเองและปรับปรุงการเรียน รวมถึงวางแผนการเรียนในระดับที่สูงขึ้น

2. ระดับครูผู้สอน : สามารถดูผลคะแนนวิชาที่ตนเองสอน เพื่อประเมินตนเองในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

3. ระดับผู้บริหารโรงเรียน : พิจารณาผลการสอบในภาพรวมของทุกวิชาจากคะแนนเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

4. ระดับสำนักงานกลุ่มพระปริยัติธรรม : เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสังกัดให้มีความรู้ ความชำนาญ พร้อมทั้งขับเคลื่อนให้ผู้บริหารโรงเรียน กำกับ ติดตามให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

ภาพ สทศ. ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่  8 จัดโครงการอบรมพัฒนาสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และการยกระดับผลสอบ B-NET และ O-NET ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดอุดรธานี

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. ยังได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานและวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย (MEAN)  โดยจำแนกตามกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  จำแนกตามสังกัดโรงเรียน จำแนกตามรายสาระ และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย (MEAN) ปีการศึกษา 2558 – 2560 รวมทั้งอธิบายถึงการนำใบรายงานผลสอบฉบับต่างๆ ไปใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

ภาพ สทศ. ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่  8 จัดโครงการอบรมพัฒนาสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และการยกระดับผลสอบ B-NET และ O-NET ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ ก่อนการสอบ สทศ. ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่น Test Blueprint รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบแต่ละวิชา ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ เพื่อให้ต้นสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์  นักเรียน ผู้ที่สนใจได้ศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.niets.or.th และในช่วงท้าย ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ

ภาพ สทศ. ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่  8 จัดโครงการอบรมพัฒนาสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และการยกระดับผลสอบ B-NET และ O-NET ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดอุดรธานี

ภาพ สทศ. ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่  8 จัดโครงการอบรมพัฒนาสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และการยกระดับผลสอบ B-NET และ O-NET ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดอุดรธานี