ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) สำหรับศูนย์ Data Center และศูนย์ Disaster and Recovery Site

23 ส.ค. 2557 12:32 น.

ผู้อ่าน

            สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับศูนย์ Data Center (DC Site) และศูนย์ Disaster and Recovery Site (DR Site) จำนวน 2 เครื่อง

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.       ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

2.       ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและประกอบธุรกิจการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์

3.       ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือเป็นผู้ที่ห้ามเสนอราคาหรือห้ามเข้าติดต่อใดๆ กับสถาบันฯ หรือเป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญากับสถาบันฯ จนถูกบอกเลิกสัญญา

4.       ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5.       ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันฯ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

6.       เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่เสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงสำหรับการสอบราคาครั้งนี้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และ/หรือสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย โดยต้องเสนอเอกสารการแต่งตั้งและการสนับสนุนทางด้านเทคนิค สำหรับการสอบราคาครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น.
ณ งานพัสดุ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และกำหนดเปิดซองสอบราคา
ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2557 (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2217-3800 ต่อ 107-108  ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.