สทศ. ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7 และกลุ่มที่ 10 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นำผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NET และ B-NET สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7 (ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู) และกลุ่มที่ 10 (ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นำผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NET และ B-NET สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น