ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ชง9เรื่องเสนอ รมว.ศธ.คนใหม่

2 ก.ย. 2557 10:52 น.

ผู้อ่าน

  ศธ.ชง 9 เรื่องเสนอ รมว.ศธ.คนใหม่ เชื่อภายใน 1 ปีทำเรื่องเร่งด่วนเป็นรูปธรรมได้ คาดจัดเตรียมข้อมูลแล้วเสร็จภายใน 3 ก.ย. ทันรัฐมนตรีเข้ากระทรวงวันแรก


    นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้รวบรวมประเด็นหลัก 9 ประเด็นที่จะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ซึ่งจะมารับตำแหน่งใหม่ทั้ง 3 คน ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ในปี 2558 ซึ่งครอบคลุมในทุกเรื่องของแต่ละองค์กรหลัก เริ่มจาก 1.ปรับหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และตำราเรียน มีเป้าหมายให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์ และได้รับการปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการของ คสช. 2.ปรับภาพลักษณ์และยกระดับอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน เพื่อให้มีคนสนใจเรียนสายอาชีพมากขึ้น 3.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในระดับอุดมศึกษา และพัฒนาอาจารยระดับปริญญาเอก 4.ปรับโครงสร้างของ ศธ.ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถาน ศึกษา 5.การได้มาซึ่งครูเก่ง ซึ่งส่งผลไปสู่การปรับระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครู 6.การได้มาซึ่งผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการชุดต่างๆ 7.การส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 8.การปรับระบบเงินอุดหนุนรายหัว และ 9.แผนแม่บทการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา


    "นอกจาก 9 ประเด็นข้างต้นแล้ว ศธ.ยังเร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของ คสช. และตามคำสั่งของหัวหน้า คสช. ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 11 เรื่อง และที่ประชุมยังกำหนดวันส่งข้อมูลเพื่อนำเสนอ รมว.รศธ. และ รมช.ศธ. ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 ก.ย.นี้ด้วย"


    นางสุทธศรีกล่าวต่อว่า ส่วนตัวเชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการ ศธ. และรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. ทั้ง 3 คน จะสามารถพัฒนางานต่างๆ ของ ศธ.ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 1 ปีที่จะต้องทำงานอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เองก็เป็นหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา และดูแล ศธ.มาตั้งแต่ต้น เท่าที่ดูก็เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และมีแนวคิดด้านการศึกษาที่ชัดเจน และมองการณ์ไกล อยากให้การศึกษาพัฒนาอย่างก้าวหน้าและมั่นคง โดยที่ผ่านมา พล.ร.อ.ณรงค์ ให้ความสนใจด้านการศึกษาในหลายเรื่อง ทั้งเรื่องครูและการพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 


    ส่วนนายกฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศธ. นั้น เป็นนักวิชาการ และเป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ทำงานด้านนโยบายและแผนมาเป็นเวลานานมาก จึงเป็นผู้ที่เข้าใจการศึกษาเป็นอย่างดี ขณะที่ พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองเสนาธิการทหารบก และ รมช.ศธ. ก็เช่นเดียวกัน เป็นรองหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา ซึ่งดูแลรับผิดชอบ ศธ. และหลายเรื่องก็เป็นผู้ผลักดันหลัก อาทิ ขยายการศึกษาทางไกลไปยังโรงเรียนขนาดเล็ก 15,000 โรงเรียนทั่วประเทศ การปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นต้น 


    สำหรับนโยบาย 11 ด้านที่ ศธ.ดำเนินการไปแล้วตามคำสั่ง คสช. ประกอบด้วย 1.การสร้างความปรองดอง 2.การปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 3.หลักสูตรการเรียนการสอน อาทิ เพิ่มเนื้อหาในวิชาประวัติศาสตร์และวิชาหน้าที่พลเมือง การลดชั่วโมงการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กทำกิจกรรม การแก้ไขปัญหาการกวดวิชา การรับจ้างทำการบ้าน การสร้างเสริมทักษะภาษาไทย เพิ่มการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ 4.อาชีวศึกษา 5.อุดมศึกษา เรื่องมหาวิทยาลัยนอกระบบ การวิจัย 6.การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 7.การพัฒนาคนอย่างยั่งยืน 8.การแก้ปัญหาการขาดแคลนครู 9.การศึกษาภาคใต้ 10.ไอซีทีเพื่อการศึกษา 11.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

เครดิต นสพ.ไทยโพสต์