ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

5 ก.ย. 2557 20:09 น.

ผู้อ่าน

        ตามที่ ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ 1 อัตรา  นักวิชาการบริหารการทดสอบ 2 อัตรา นั้น

       ในการนี้ สถาบันฯ    ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในตำแหน่ง ดังกล่าว เมื่อวันที่  28 สิงหาคม 2557   เสร็จสิ้นแล้ว  ทั้งนี้ สถาบันฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบโดยวิธีสัมภาษณ์  ดังต่อไปนี้