ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) ครั้งที่ 2

5 ก.ย. 2557 21:37 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับศูนย์ Data Center (DC Site) และศูนย์ Disaster and Recovery Site (DR Site) จำนวน 2 เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ณ งานพัสดุ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
 
ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2557 (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2217-3800 ต่อ 107-108 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.