ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

"คุรุสภา"ไฟเขียวรับเด็กทุนอาชีวะเป็นครู

8 ก.ย. 2557 09:51 น.

ผู้อ่าน

คุรุสภาออกใบอนุญาตสอน 90 วันกรณีไม่จบครุศาสตร์-สอบบรรจุกับสอศ.

     นายไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา(บอร์ดคุรุสภา) เปิดเผยว่า จากการประชุมบอร์ด คุรุสภา เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) สามารถเปิดรับคนที่จบสายอื่นที่ไม่ใช่สายครู โดยเฉพาะสาขาขาดแคลนที่เป็นความต้องการของสถานศึกษา แต่ไม่มีการเปิดสอนในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เข้าเป็นครูอาชีวศึกษาได้ โดยคุรุสภาจะออกหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน 90 วันให้ เพื่อนำไปสมัครสอบบรรจุกับ สอศ. ซึ่งหากสอบไม่ได้ก็หมดสิทธิ์ที่จะเป็นครูต่อไป แต่ถ้าสอบได้แล้วก็ให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) หรือ ช่องทางอื่นตามที่คุรุสภากำหนด โดยคุรุสภาจะออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอนชั่วคราวให้ 3 ครั้งๆ ละ 2 ปี รวม 6 ปี ขณะเดียวกันก็ให้ สอศ.ติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อประสานมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูเปิดสอนในสาขาขาดแคลน หรือ สอศ.อาจเปิดสอนหลักสูตรครูในสาขาที่ สอศ.ขาดแคลนเองก็ไดั

     ประธานบอร์ดคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้แก่นักเรียนทุนของ สอศ.ที่ได้รับทุนไปเรียนแล้วกลับมาไม่สามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้ เพราะไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทำให้นักเรียนทุนเหล่านั้นหนีไปอยู่กับภาคเอกชนหมด ที่ประชุมจึงมีมติเป็นข้อตกลงว่า ต่อไปหากหน่วยงานต่างๆ ให้ทุนไปเรียนเพื่อกลับมาเป็นครูแล้ว กลับมาก็ให้ต้นสังกัดรับบรรจุเข้ารับราชการได้เลยตามเงื่อนไขของการให้ทุน แต่ต้องทำหนังสือแจ้งให้คุรุสภาทราบ โดยคุรุสภาจะออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอนชั่วคราวให้แล้วเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามระบบวิชาชีพครูของคุรุสภาต่อไป

      "นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาอนุญาตการประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นกรณีพิเศษที่จำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ดังนั้นหากสถานศึกษาใดจำเป็นต้องมีผู้บริหารเฉพาะทางก็ต้องเสนอขออนุญาตเป็นรายกรณี ทั้งนี้ขอย้ำว่า การอนุญาตให้บริหารสถานศึกษาได้ดังกล่าวเฉพาะตนและตามวาระการดำรงตำแหน่งเท่านั้น ไม่ได้เป็นการให้ได้ใบอนุญาตอัตโนมัติ" นายไพฑูรย์ กล่าว

 

จาก  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ