ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

18 ก.ย. 2557 17:44 น.

ผู้อ่าน

        ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศสอบราคา เลขที่ ๓๔/๒๕๕๗ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับศูนย์ Data Center (DC Site) และศูนย์ Disaster and Recovery Site (DR Site) จำนวน 2 เครื่อง เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ โดยกำหนดเปิดซอง ในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น
 
        บัดนี้ ผลการพิจารณาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อฯ ได้แก่ บริษัท เทเลโทรล วัน จำกัด โดยเสนอราคาทั้งสิ้น ๑,๕๘๑,๔๖๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)