ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2561

10 ส.ค. 2561 13:39 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุม 66 คน จาก 30 ศูนย์สอบ ประกอบด้วยประธานและคณะทำงานศูนย์สอบ V-NET ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบของ สทศ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ภาพ สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายเรื่อง “มาตรฐานการบริหารการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา” กล่าวว่า สทศ.ดำเนินการจัดสอบ V-NET โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  นำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา นำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ นักเรียนระดับชาติ  นำผลการทดสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา และนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

ผู้อำนวยการ สทศ. เน้นย้ำให้ศูนย์สอบและกรรมการคุมสอบปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 และระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความโปร่งใส มีคุณภาพและคุณธรรม  และเป็นไปตามมาตรฐานทางการศึกษาแห่งชาติ

ภาพ สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2561

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปภาพรวมการจัดสอบ V-NET ปีที่ผ่านมาทั้งในระดับศูนย์สอบ ระดับสนามสอบ และระดับสถานศึกษา เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข สำหรับการเตรียมความพร้อมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 และได้เน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ รวมไปถึงการรับส่งเอกสาร แบบทดสอล การกระดาษคำตอบ นอกจากนี้ ยังได้แนะนำการใช้ระบบการจัดสอบ รวมถึงเอกสารจัดสอบ และแจ้งปฏิทินการปฏิบัติให้แก่ศูนย์สอบ สนามสอบ และสถานศึกษา เพื่อให้ดำเนินการตามกำหนดการ เช่น การส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ V-NET การจัดห้องสอบ/สนามสอบ การเพิ่ม/ลดจำนวนนักเรียน เป็นต้น  

สำหรับกำหนดการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้น ปวช.3 สอบวันที่ 26 มกราคม 2562 ชั้น ปวส.2 สอบวันที่ 27 มกราคม 2562 โดยจะประกาศผลสอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ สทศ. ได้นำ Test Blueprint รูปแบบข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ สทศ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th

ภายหลังจบการบรรยาย ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบ V-NET ในปีการศึกษา 2561 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใส ยุติธรรม มีคุณภาพและคุณธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานทางการศึกษาแห่งชาติ

ภาพ สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2561