ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จ.บึงกาฬ

20 ส.ค. 2561 15:11 น.

ผู้อ่าน

20 ส.ค. 61 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบการศึกษา 2561 โดยมี รศ.ดร. สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 500 คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์  ณ โรงแรมบีเค เพลส จังหวัดบึงกาฬ
 
ภาพ ผอ.สทศ. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จ.บึงกาฬ

ภาพ ผอ.สทศ. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จ.บึงกาฬ

ภาพ ผอ.สทศ. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จ.บึงกาฬ