ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สพฐ.ทุ่ม 18 ล้านทดลองจัดทำข้อสอบ PISA เร่งสางปัญหาพื้นที่คะแนน O-Net ต่ำ

7 ต.ค. 2557 09:26 น.

ผู้อ่าน

สพฐ. ทุ่ม 18 ล้าน ให้ สสวท. ไปทดลองและจัดทำข้อสอบ PISA เพื่อนำมาให้เด็กระดับชั้นที่ต้องสอบได้ทดลองทำข้อสอบ พร้อมเตรียมอบรมครูในการจัดการเรียนการสอนให้รับการสอบเพื่อยกระดับคะแนน PISA ของไทย รวมทั้งคัด 25 เขตพื้นที่ฯ ที่มีปัญหาคะแนน O-Net ต่ำและนำครูมาจัดอบรมพัฒนาแยกตามวิชาที่คะแนนต่ำ
 
ภาพ สพฐ.ทุ่ม 18 ล้านทดลองจัดทำข้อสอบ PISA เร่งสางปัญหาพื้นที่คะแนน O-Net ต่ำ
ภาพ สพฐ.ทุ่ม 18 ล้านทดลองจัดทำข้อสอบ PISA เร่งสางปัญหาพื้นที่คะแนน O-Net ต่ำ
ภาพ สพฐ.ทุ่ม 18 ล้านทดลองจัดทำข้อสอบ PISA เร่งสางปัญหาพื้นที่คะแนน O-Net ต่ำ
        นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดใน 225 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้รู้ว่า มีเขตพื้นที่ฯไหนอ่อนในวิชาไหนบ้าง โดยภาพรวมบางเขตพื้นที่ฯมีผลคะแนนต่ำบางวิชา หรือต่ำหลายวิชา ดังนั้น สพฐ. จึงคัดเลือกเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคะแนน O-Net ต่ำ 25 เขตพื้นที่การศึกษามาจัดอบรมครู โดยจะแยกการอบรมเป็นกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษาตามวิชาที่คะแนน O-Net ต่ำ แทนการจัดอบรมครูพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนการสอนและจะได้ เพิ่มคะแนน O-Net ในภาพรวมของประเทศให้ดีขึ้น ขณะเดียวกัน จะมีการสนับสนุนและเพิ่มเติมสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม เพิ่มเติมแบบฝึกหัดต่างให้นักเรียนด้วย รวมทั้งการจัดติวนักเรียนทั่วประเทศเพื่อให้มีความพร้อมในการสอบ O-Net แต่จะเป็นการติวเข้มในสาขาวิชาที่อ่อน เช่น เขตพื้นที่ไหนอ่อนภาษาอังกฤษก็จะให้ครูสอนเสริมหรือเพิ่มเติมในตอนเย็นหรือ ในชั้นเรียนให้มีความเข้าใจมากขึ้นโดยอาจจะนำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบเก่ามาเด็ก ทำเพื่อเป็นการฝึกฝนเด็กไปในตัว เป็นต้น โดยคาดหวังจะให้คะแนนกระเตื้องขึ้นส่วนสาเหตุที่นำ O-Net มาเป็นตัวตั้งเพราะว่าปัจจุบันสังคมใช้ O-Net เป็นตัววัดเด็กและ O-Net ยังส่งผลต่อการเรียนต่อระดับชั้นต่างๆ
       
       นอกจากนี้ สพฐ. จะเน้นติวภาษาอังกฤษของนักเรียนทั่วประเทศโดยจะทำคู่มือภาษาอังกฤษ 100 ประโยคการสนทนาที่เด็กไทยต้องรู้แจกไปให้โรงเรียน 3 หมื่นกว่าแห่งทั่วประเทศ เพื่อทำให้โรงเรียนนำไปทำสำเนาแจกจ่าย ให้กับกับนักเรียนเพื่อได้นำไปฝึกพูดหรือเป็นคู่มือให้สามารถสื่อสารใน ประโยคการสนทนาทั่วไปได้ เช่น การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาสอบถามสถานที่หรือการเดินทาง ต่างๆ เป็นต้น ส่วนการเรียนการสอนในห้องเรียนจะเน้นการสื่อสารมากขึ้นกว่าเดิมตามนโยบายที่ ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม สพฐ.ยังได้เตรียมยกระดับการสอบประเมินในโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ด้วยโดยได้จัดสรรงบประมาณ 18 ล้านบาทให้แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้ไปทำตัวอย่างข้อสอบ PISA และทำข้อสอบจำลองขึ้นมาเพื่อให้เด็กทั่วประเทศในระดับชั้นที่จะสอบ PISA ได้ทดสอบและลองฝึกทำ รวมทั้งจะมีการจัดอบรมครูในการจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับการสอบ PISA ด้วย

 

 

เครดิต นสพ.ไทยโพสต์