ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ความพึงพอใจการให้บริการของ สทศ.

 1. เพศ


 2. อายุ


 3. ระดับการศึกษา


 4. อาชีพ


 5. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด


 6. ความรวดเร็วในการให้บริการ


 7. การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ


 8. การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน


 9. ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ


 10. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ


 11. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ


 12. จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก


 13. ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด


 14. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของ สทศ.