ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

I-NET

ผู้อ่าน

วัตถุประสงค์ของการทดสอบ I-NET

  1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 14 มาตรฐานการเรียนรู้
  2. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
  3. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

หน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนที่สอบ I-NET

ในปีการศึกษา 2558 สทศ. จัดสอบ I-NET ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ศูนย์ตาดีกา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตร สถานศึกษาในจังหวัด
อิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 กรุงเทพฯ นนทบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
อิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส