ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

สมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  หรือ สทศ. เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา  วิจัย  พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและการประเมินผล  โดย สทศ. ได้มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน  เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการใช้คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ดังนั้น  สทศ. จึงได้จัดโครงการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ขึ้น  เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการ  หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผล  และพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  สทศ. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  โดยกำหนดให้ผู้เข้ารับการทดสอบในโครงการดังกล่าวที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  60  เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อเป็นครูเครือข่ายของ สทศ.  และพัฒนาเป็นโรงเรียนเครือข่ายของ สทศ. สำหรับการรองรับการวัดผู้เรียนรอบด้านที่จะส่งผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษามีพัฒนาการที่สูงขึ้นต่อไป

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  สทศ. ยังคงดำเนินการโครงการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  โดยจะดำเนินการจัดการทดสอบ  จำนวน  3  ครั้งต่อปีและจะพัฒนาระบบการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)  ให้สามารถจัดการทดสอบได้ทุกครั้งของการสอบ  และให้บริการการทดสอบได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป  นอกจากนี้  กลุ่มงานบริการการทดสอบยังร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนาองค์กร ในการดำเนินการจัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ  60  โดยจะเป็นความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  สทศ. ได้จัดการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูฯ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)  ในศูนย์ E-Testing  ประจำศูนย์เครือข่ายของ สทศ. และอาคาร KSL  จำนวน  10  แห่งได้ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องมีการพัฒนาเครือข่ายศูนย์สอบ E-Testing  เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สทศ.  จึงได้จัดการดำเนินการงานบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  โดยยังให้บริการทั้งรูปแบบการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) และประเภทกระดาษ (Paper-based) สำหรับจัดการทดสอบให้กลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดที่สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการทดสอบ  เกินกว่า  400  คนขึ้นไป  เพื่อสามารถให้บริการกลุ่มเป้าหมายให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อจัดบริการการทดสอบตามแผนการบริหารการทดสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สทศ.

2. เพื่อผลิตและพัฒนาแบบทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และจัดทำคลังชุดข้อสอบ เพื่อให้บริการการทดสอบแก่ผู้สมัครสอบจำนวนเพียงพอ และมีสำรองเมื่อมีเหตุจำเป็น

3. เพื่อให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ  จำนวน  2  ครั้งต่อปี