ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

การทดสอบวัดสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ผู้อ่าน

วัตถุประสงค์

1. วัดความรู้ เข้าใจ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำไประยุกต์ใช้ การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน 
2. ประยุกต์ใช้การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
 

กลุ่มเป้าหมายและทักษะในการทดสอบ

ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษาทางด้านวิชาชีพครู และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
 

ประโยชน์

ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษาทางด้านวิชาชีพครู หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการทดสอบ จะได้ทราบความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น แนวคิดและหลักการสำคัญของการวัดและประเมินผลทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ประเภทและการออกแบบเครื่องมือ การหาคุณภาพเครื่องมือ การประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวัดและประเมินผลผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน การแปลความหมายของคะแนน และการนำผลคะแนนไปใช้ในการบริหารจัดการ และยกระดับการจัดการเรียนการสอน