ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ สทศ.

วันที่ เรื่อง
15 ก.ย. 2564 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
12 พ.ค. 2564 ประกาศเปิดรับผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม ทางด้านการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ
7 พ.ค. 2564 แจ้งเตือน การพิมพ์ เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อความ ที่ไม่เป็นความจริง !!!
28 เม.ย. 2564 แจ้งเตือนการปลอมแปลงหรือแก้ไขคะแนน
3 มี.ค. 2564 ประกาศเลื่อนกําหนดการจัดการทดสอบรายวิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ในการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
3 มี.ค. 2564 ประกาศเลื่อนกําหนดการจัดการทดสอบ O–NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563
9 ก.พ. 2564 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2 ก.พ. 2564 ประกาศ สทศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564
19 ม.ค. 2564 ประกาศเรื่องการดำเนินการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563
19 ม.ค. 2564 ประกาศเรื่องการดำเนินการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563