การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วันที่ เลขที่อ้างอิง ราคากลาง ดาวน์โหลด
27 ก.พ. 2562 - จ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยฯ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2561 106 ครั้ง
73.72 KB
5 ก.พ. 2562 - จ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและอุปกรณ์การทดสอบฯ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 0 ครั้ง
31 ม.ค. 2562 - จ้างตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบฯ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 98 ครั้ง
75.64 KB
9 ม.ค. 2562 - จ้างขนส่งวีดิทัศน์ คู่มือ การทดสอบฯ O-NET ป.6 ม.3 และแบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบฯ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2561 99 ครั้ง
81.54 KB
4 ม.ค. 2562 - จ้างพิมพ์แบบทดสอบการทดสอบฯ O-NET ม.3 วิชา 95 วิทยาศาสตร์ 102 ครั้ง
96.68 KB
4 ม.ค. 2562 - จ้างตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบฯ V-NET ปีการศึกษา 2561 100 ครั้ง
87.62 KB
3 ม.ค. 2562 - จ้างตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบฯ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 94 ครั้ง
84.89 KB
3 ม.ค. 2562 - จ้างตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบฯ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561 91 ครั้ง
86.92 KB
21 ธ.ค. 2561 - จ้างตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบฯ I-NET ปีการศึกษา 2561 98 ครั้ง
84.13 KB
20 ธ.ค. 2561 - จ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ การทดสอบฯ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 93 ครั้ง
79.63 KB