การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วันที่ เลขที่อ้างอิง ราคากลาง ดาวน์โหลด
19 ส.ค. 2564 - การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งโครงการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 68 ครั้ง
1.31 MB
11 ม.ค. 2564 - จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (E-Office) 300 ครั้ง
188.99 KB
16 พ.ย. 2563 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 371 ครั้ง
79.45 KB
10 พ.ย. 2563 - จ้างขนส่งวีดิทัศน์ คู่มือ O-NET ป.6 และ ม.3 และปฏิทิน 2564 ปีงบประมาณ 2564 429 ครั้ง
88.68 KB
10 พ.ย. 2563 - จ้างขนส่งเอกสารการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีงบประมาณ 2564 407 ครั้ง
89.47 KB
6 พ.ย. 2563 - จ้างพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ O-NET ป.6 ประจำปีการศึกษา 2563 425 ครั้ง
86.43 KB
6 พ.ย. 2563 - จ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2563 458 ครั้ง
95.78 KB
5 พ.ย. 2563 - จ้างพิมพ์และบรรจุคู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 สนามสอบและกรรมการกลาง ปีงบประมาณ 2564 769 ครั้ง
91.91 KB
27 ต.ค. 2563 - จ้างพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ I-NET ปีงบประมาณ 2564 422 ครั้ง
92.82 KB
19 ต.ค. 2563 - ซื้อซองพลาสติกพร้อมคลิปหนีบใส่บัตรประจำตัวคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 369 ครั้ง
80.47 KB