การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วันที่ เลขที่อ้างอิง ราคากลาง ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2562 จัดจ้างโครงการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย LAN และอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ เพื่อรองรับดำเนินการตรวจข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2562 11 ครั้ง
91.12 KB
9 ธ.ค. 2562 - จ้างพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 17 ครั้ง
88.68 KB
6 ธ.ค. 2562 - จ้างพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบ V-NET ปีงบประมาณ 2563 16 ครั้ง
86.67 KB
4 ธ.ค. 2562 - จ้างพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบ I-NET ปีงบประมาณ 2563 19 ครั้ง
91.75 KB
26 พ.ย. 2562 - สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 54 ครั้ง
71.38 KB
15 พ.ย. 2562 - ซื้อซองพลาสติกพร้อมคลิปหนีบใส่บัตรประจำตัวคณะกรรมการระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2562 48 ครั้ง
94.31 KB
5 พ.ย. 2562 - จ้างพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบในการทดสอบ O-NET ม.3 ปีงบประมาณ 2563 53 ครั้ง
80.53 KB
16 ต.ค. 2562 - จ้างพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 47 ครั้ง
82.86 KB
17 ก.ย. 2562 - จ้างพิมพ์และจัดส่ง NIETS News ปีงบประมาณ 2563 99 ครั้ง
76.89 KB
29 ส.ค. 2562 - จ้างพิมพ์และจัดส่งปฏิทิน สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 50 ครั้ง
89.64 KB