ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

วันที่ เรื่อง
3 พ.ย. 2565 ราคากลางจ้างขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ I-NET ปีงบประมาณ 2566
3 พ.ย. 2565 ราคากลางจ้างขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ N-NET ครั้งที่ 2/2565
31 ต.ค. 2565 ราคากลางจ้างขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีงบประมาณ 2566
20 ต.ค. 2565 ราคากลางจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2565
19 ต.ค. 2565 ราคากลางจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ O-NET ป.6 ปีงบปมาณ 2566
19 ต.ค. 2565 ราคากลางจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ O-NET ม.3 ปีงบปมาณ 2566
10 ต.ค. 2565 ราคากลางจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ I-NET ปีงบปมาณ 2566
4 ต.ค. 2565 ราคากลางจ้างพิมพ์และจัดส่งปฏิทิน สทศ. พ.ศ. 2566
16 ก.ย. 2565 ราคากลางจ้างตรวจกระดาษคำตอบ การประมวลผลคะแนนและค่าสถิติและการประกาศผลการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
12 ก.ย. 2565 ราคากลางจ้างบำรุงระบบบริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีภายในสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต่อเนื่อง)