การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วันที่ เลขที่อ้างอิง ราคากลาง ดาวน์โหลด
9 ก.ย. 2563 - ราคากลางเช่าพื้นที่อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 และ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9 ครั้ง
96.43 KB
1 ก.ย. 2563 - ราคากลางการขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 5 ครั้ง
84.34 KB
1 ก.ย. 2563 - ราคากลางจ้างพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ เอกสารการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 6 ครั้ง
105.16 KB
1 ก.ย. 2563 - ราคากลางการเช่าพื้นที่อาคารพญาไทย พลาซ่า ชั้น 35 ยูนิต CDE จำนวน 428 ตารางเมต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 8 ครั้ง
93.85 KB
1 ก.ย. 2563 - ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน สทศ. ปีงบประมาณ 2564 5 ครั้ง
97.2 KB
26 ส.ค. 2563 - ราคากลางจ้างบริการสัญญาณการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้ภายในสำนักงาน สทศ. ปีงบประมาณ 2564 4 ครั้ง
94.08 KB
26 ส.ค. 2563 - ราคากลางจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถส่วนกลาง สทศ. ปีงบประมาณ 2564 6 ครั้ง
93.07 KB
25 มิ.ย. 2563 - ราคากลางจ้างพัฒนาระบบการบริการจัดการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ 56 ครั้ง
96.55 KB
18 ธ.ค. 2562 - จัดจ้างโครงการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย LAN และอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ เพื่อรองรับดำเนินการตรวจข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2562 180 ครั้ง
91.12 KB
9 ธ.ค. 2562 - จ้างพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 182 ครั้ง
88.68 KB