การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วันที่ เลขที่อ้างอิง ราคากลาง ดาวน์โหลด
26 ก.ค. 2562 - โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Data center ปีงบประมาณ 2562 35 ครั้ง
81.5 KB
24 ก.ค. 2562 - จ้างขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ในการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 29 ครั้ง
78.61 KB
11 ก.ค. 2562 - จ้างพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 25 ครั้ง
75.54 KB
27 ก.พ. 2562 - จ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยฯ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2561 138 ครั้ง
73.72 KB
5 ก.พ. 2562 - จ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและอุปกรณ์การทดสอบฯ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 0 ครั้ง
31 ม.ค. 2562 - จ้างตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบฯ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 128 ครั้ง
75.64 KB
9 ม.ค. 2562 - จ้างขนส่งวีดิทัศน์ คู่มือ การทดสอบฯ O-NET ป.6 ม.3 และแบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบฯ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2561 126 ครั้ง
81.54 KB
4 ม.ค. 2562 - จ้างพิมพ์แบบทดสอบการทดสอบฯ O-NET ม.3 วิชา 95 วิทยาศาสตร์ 139 ครั้ง
96.68 KB
4 ม.ค. 2562 - จ้างตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบฯ V-NET ปีการศึกษา 2561 133 ครั้ง
87.62 KB
3 ม.ค. 2562 - จ้างตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบฯ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 123 ครั้ง
84.89 KB