การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วันที่ เลขที่อ้างอิง ราคากลาง ดาวน์โหลด
11 ม.ค. 2564 - จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (E-Office) 154 ครั้ง
188.99 KB
16 พ.ย. 2563 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 228 ครั้ง
79.45 KB
10 พ.ย. 2563 - จ้างขนส่งวีดิทัศน์ คู่มือ O-NET ป.6 และ ม.3 และปฏิทิน 2564 ปีงบประมาณ 2564 278 ครั้ง
88.68 KB
10 พ.ย. 2563 - จ้างขนส่งเอกสารการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีงบประมาณ 2564 254 ครั้ง
89.47 KB
6 พ.ย. 2563 - จ้างพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ O-NET ป.6 ประจำปีการศึกษา 2563 276 ครั้ง
86.43 KB
6 พ.ย. 2563 - จ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2563 301 ครั้ง
95.78 KB
5 พ.ย. 2563 - จ้างพิมพ์และบรรจุคู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 สนามสอบและกรรมการกลาง ปีงบประมาณ 2564 495 ครั้ง
91.91 KB
27 ต.ค. 2563 - จ้างพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ I-NET ปีงบประมาณ 2564 263 ครั้ง
92.82 KB
19 ต.ค. 2563 - ซื้อซองพลาสติกพร้อมคลิปหนีบใส่บัตรประจำตัวคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 257 ครั้ง
80.47 KB
9 ก.ย. 2563 - ราคากลางเช่าพื้นที่อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 และ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 350 ครั้ง
96.43 KB