การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

วันที่ เลขที่อ้างอิง ราคากลาง ดาวน์โหลด
8 พ.ย. 2556 จัดจ้างพิมพ์คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 270,000 เล่ม 947 ครั้ง
84.01 KB
2 ต.ค. 2556 ซื้อดินสอ 2B และยางลบดินสอ จำนวน 1,040,000 แท่ง 941 ครั้ง
83.06 KB
2 ต.ค. 2556 จัดจ้างพิมพ์พร้อมจัดส่งวารสาร NIETS News ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 252,000 เล่ม 991 ครั้ง
82.73 KB
23 ก.ย. 2556 จัดทำต้นฉบับ DVD และสำเนา DVD การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2556 1,022 ครั้ง
113.28 KB
23 ก.ย. 2556 จัดทำต้นฉบับ DVD และสำเนา DVD การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 46 ครั้ง
21 ส.ค. 2556 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 55 ครั้ง