สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรม E-mail

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 2 เครื่อง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 6 ชุด และชุดโปรแกรมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จำนวน 1 ชุด ดังรายละเอียดตามไฟลแนบ

ดาวน์โหลด