ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

5 ก.พ. 2558 11:30 น.

ผู้อ่าน

     ตามประกาศ เลขที่ 19/2558 เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 2 เครื่อง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 6 ชุด และชุดโปรแกรมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จำนวน 1 ชุด ได้กำหนดให้ยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 และกำหนดเปิดซอง สอบราคา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น
 
     ในการนี้ เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซองสอบราคา จึงขอประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อดังกล่าว