ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561 การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

21 ม.ค. 2562 14:37 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561 การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET : Islamic National Educational Test) ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 จัดสอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น อิสลามศึกษาตอนกลาง และอิสลามศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์ตาดีกา วัตถุประสงค์ของการสอบ I-NET เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ14 มาตรฐานการเรียนรู้ และนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น เช่น นำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อด้านอิสลามศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น

ภาพ สทศ. จัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561 การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2561 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 66,055 คน แบ่งตามระดับ ดังนี้

  • I-NET ตอนต้น   จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 33,581 คน   (ศูนย์สอบ 25 ศูนย์  สนามสอบ 223 สนาม ห้องสอบ 1,309 ห้อง)
  • I-NET ตอนกลาง จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 22,196 คน (ศูนย์สอบ  32 ศูนย์  สนามสอบ 197 สนาม ห้องสอบ 919 ห้อง)
  • I-NET ตอนต้น   จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 10,278 คน   (ศูนย์สอบ 20 ศูนย์  สนามสอบ 120 สนาม ห้องสอบ 446 ห้อง)

ภาพ สทศ. จัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561 การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศูนย์สอบที่บริหารการทดสอบ I-NET จำนวน 32 ศูนย์ (ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 22 แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด จำนวน 5 แห่ง และ สทศ.) ทำหน้าที่บริหารการจัดสอบให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ภาพ สทศ. จัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561 การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การสอบ I-NET ดำเนินด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ สทศ.จะประกาศผลสอบ I-NET ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th เพื่อให้นักเรียน โรงเรียน ต้นสังกัด ได้นำผลวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงนำไปวางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในอนาคต 

ภาพ สทศ. จัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561 การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย