ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.นครราชสีมา

26 มิ.ย. 2558 16:31 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.นครราชสีมา

            สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 การจัดการประชุมชี้แจงครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบของ สทศ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 จัดการประชุมที่โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี และในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 จัดการประชุมที่โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

 

       ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.นครราชสีมา        ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.นครราชสีมา

            รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” กล่าวว่า ศูนย์สอบ/สนามสอบ/กรรมการคุมสอบ และบุคคลากรประจำสนามสอบต้องปฏิบัติตามคู่มือและระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 ซึ่งการจัดสอบของ สทศ.ต้องมีความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานทางการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ และผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

            สำหรับช่องทางในการรับแจ้งเรื่องความไม่โปร่งใสในการสอบ มี 4 ช่องทาง ดังนี้

1.    สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th)

2.    E-mail : testing@niets.or.th

3.    จดหมาย

4.    Call Center 02-217-3800

       ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.นครราชสีมา        ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.นครราชสีมา

          นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึง มาตรฐานการจัดสอบของ สทศ. ในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับ สทศ. ระดับศูนย์สอบ ระดับคณะกรรมการระดับสนามสอบ/กรรมการคุมสอบ และผู้เข้าสอบ นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับปัญหาที่พบจากการดำเนินการจัดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา พร้อมข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข รวมถึงได้แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลนักเรียน การจัดสนามสอบ การแจ้งเพิ่มลดรายชื่อนักเรียน และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ O-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ