ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2558 ที่ จ.ขอนแก่น

1 ก.ค. 2558 16:33 น.

ผู้อ่าน

           เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีตัวแทนศูนย์สอบเข้าร่วมประชุม
ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2558 ที่ จ.ขอนแก่น

            รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายพิเศษ เรื่อง “มาตรฐานการบริหารการทดสอบ” กล่าวว่า สทศ.ดำเนินการจัดการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยขอให้ต้นสังกัด ศูนย์สอบ สนามสอบ ฯลฯ ให้ความร่วมมือเพื่อให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรมและเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกสนามสอบ  

 ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2558 ที่ จ.ขอนแก่น 

            นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินการจัดสอบ N-NET ในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเน้นย้ำให้โรงเรียน / สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ก่อนที่สถานศึกษาจะส่งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ N-NET ในปีการศึกษา 2558 เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องของจำนวนผู้ขาดสอบ

  ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2558 ที่ จ.ขอนแก่น  

            คุณพรรณทิพา  ชินชัชาล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ บรรยาย เรื่อง การส่งรายชื่อนักศึกษากรณีเทียบโอนประสบการณ์ และการส่งรายชื่อนักศึกษาที่พลาดและขาดสอบ และการเข้าสอบ E-EXAM เพื่อให้ศูนย์สอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ  ภายหลังการประชุมชี้แจง ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินการทดสอบ N-NET ปีการศึกษา 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2558 ที่ จ.ขอนแก่น              ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2558 ที่ จ.ขอนแก่น