ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. ศึกษาดูงานที่ศูนย์สอบ E-TESTING มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

15 ก.ค. 2558 09:48 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ศึกษาดูงานที่ศูนย์สอบ E-TESTING มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่         

          สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือกับศูนย์เครือข่าย สทศ. จำนวน 9 แห่ง ในการดำเนินการสร้างและพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) เพื่อรองรับรูปแบบการทดสอบที่หลากหลายและมีการใช้สื่อประสม (Multimedia) มาใช้ในการทดสอบทดแทนการทดสอบในรูปแบบกระดาษคำตอบที่ไม่สามารถทำได้ เช่น การฟังเสียง หรือดูภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ เพื่อให้การทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนดำเนินการที่ สทศ. กำหนด จึงได้มีกำหนดการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีการจัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทดสอบและนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ของ สทศ. ให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับต่อไป

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ศึกษาดูงานที่ศูนย์สอบ E-TESTING มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่      ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ศึกษาดูงานที่ศูนย์สอบ E-TESTING มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

          เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร.ทรายทอง  พวกสันเทียะ รักษาการรองผู้อำนวยการ สทศ. ฝ่ายวิชาการ และคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทดสอบด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Testing) ณ ศูนย์สอบ E-TESTING อาคาร 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ และคุณศรีกุล นันทะชมภู ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับ

         คุณประวิทย์ วิมานทอง หัวหน้างานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ บรรยายเรื่องศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำเสนอกระบวนการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ประกอบด้วย เทคโนโลยีและระบบที่ใช้ในการดำเนินการทดสอบ การสร้างและผลิตแบบทดสอบเพื่อใช้ในการทดสอบ กระบวนการและการบริหารการจัดสอบ และการประเมินผลการสอบ

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ศึกษาดูงานที่ศูนย์สอบ E-TESTING มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่      ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ศึกษาดูงานที่ศูนย์สอบ E-TESTING มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

          หลังจบการบรรยาย คณะผู้ศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมห้องสอบ E-Testing ณ อาคาร 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้นำชมภายในห้องสอบซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตั้งอยู่ 100 เครื่อง พร้อมทั้งได้สาธิตกระบวนการสอบตั้งแต่ขั้นตอนการรายงานตัว การสแกนนิ้วยืนยันตัวตนผู้เข้าสอบ การออกบัตรประจำตัวผู้สอบ การเข้าสู่ระบบการสอบ การคุมสอบภายในห้องสอบ และระบบรักษาความปลอดภัย

          จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ สทศ.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทดสอบระหว่าง สทศ.และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจะนำทักษะความรู้มาพัฒนาการทดสอบด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Testing) ของ สทศ. ให้มีมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับต่อไป