สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2558 ที่ จังหวัดนนทบุรี

            เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  การจัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบของ สทศ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

�อ_1.jpg

                รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” กล่าวว่า สทศ.ดำเนินการจัดสอบ V-NET โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  นำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา นำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ นักเรียนระดับชาติ  นำผลการทดสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา และนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

            นอกจากนี้ ย้ำให้ศูนย์สอบ/สนามสอบ/กรรมการคุมสอบ และบุคคลากรประจำสนามสอบต้องปฏิบัติตามคู่มือและระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 เพื่อให้การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานทางการศึกษาแห่งชาติ

            สำหรับช่องทางในการรับแจ้งเรื่องความไม่โปร่งใสในการสอบ มี 4 ช่องทาง ดังนี้

1.    สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th)

2.    E-mail : testing@niets.or.th

3.    จดหมาย

4.    Call Center 02-217-3800

 crop_à¸�ีà¹�à¸�ุà¹�à¸�_1.jpg 

          นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงปัญหาจากการดำเนินการสอบ V-NET ในปีที่ผ่านมา ทั้งในระดับศูนย์สอบ ระดับสนามสอบ และระดับสถานศึกษา เพื่อรับทราบ ปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2558 เช่น บทบาทหน้าที่ของ สทศ./ศูนย์สอบ/สนามสอบ กำหนดการส่งข้อมูลนักเรียน จัดห้องสอบ/สนามสอบ  วันสอบ วันประกาศผลสอบ เป็นต้น

à¸�à¸�à¸�ัà¸�_2.jpg   à¸�à¸�à¸�ัà¸�_1.jpg

            ภายหลังจบการบรรยาย ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบ V-NET ในปีการศึกษา 2558 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

à¸�à¸�à¸�ัà¸�_6.jpg   à¸�à¸�à¸�ัà¸�_5.jpg