ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

GAT/PAT ปีการศึกษา 2563

ผู้อ่าน

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ปีการศึกษา 2563

 

ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT/PAT

ลงทะเบียน/สมัครสอบ

25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562

สมัครสอบ เลือกวิชา เลือกเขต/อําเภอ จังหวัดที่จะไปสอบ 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562
พิมพ์ใบสมัครสอบ ชําระเงินค่าสมัครสอบกับผู้รับชําระเงิน
(ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส)
25 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2562
ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน เลือกสนามสอบที่จะไปสอบ 25 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562
ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ 25 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562
ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ 3 มกราคม 2563

จัดการทดสอบ

22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลสอบ

1 เมษายน 2563

 

ภาพ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563ภาพ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563