ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครราชสีมา

11 ก.ค. 2562 15:49 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 52 คน ประกอบด้วย ประธานศูนย์สอบ ผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศก์และคณะทำงานจากศึกษาธิการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานการศึกษาเอกชน จาก 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ซึ่งการประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมอิมพีเรียล โฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา ผู้อำนวยการ สทศ. ได้แนะนำการนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงเผยแพร่ผลวิเคราะห์ O-NET ในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนและนักเรียนดาวน์โหลดตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET แต่ละวิชา เพื่อนำไปศึกษาและทดลองใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน สำหรับกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 (ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2563)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 (ประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2563) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 (ประกาศผลสอบ 27 มีนาคม 2563) ซึ่งก่อนการสอบ สทศ. ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่น Test Blueprint รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบแต่ละวิชา ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.niets.or.th

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครราชสีมา

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปการดำเนินการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมในการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562  โดยขอให้ศูนย์สอบและสนามสอบดำเนินการตามปฏิทินการทำงาน เช่น โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบ ผ่านระบบ O-NET  วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562 โรงเรียนแจ้งเพิ่มลดรายชื่อนักเรียนผ่านระบบ O-NET วันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2562  สมัครสอบ O-NET เทียบเท่า ป.6 และม.3 วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2562 สมัครสอบ O-NET เทียบเท่า ม.6 วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2562 ฯลฯ และเพื่อให้การทดสอบมีความยุติธรรม โปร่งใส และดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  เน้นย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ และผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ O-NET และปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในระดับสนามสอบ ได้แก่ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ (1) มีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสอบและมาตรฐานการทดสอบ (2) มีความรู้และเข้าใจข้อปฏิบัติการจัดสอบที่ สทศ. กำหนด (3) มีทักษะและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานของ สทศ. (4) ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความรู้ความสามารถในการจัดการทดสอบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.niets.or.th

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครราชสีมา

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครราชสีมา