ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

กศน. จังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET) พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดปัตตานี

30 ก.ย. 2562 10:30 น.

ผู้อ่าน

ภาพ กศน. จังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชาติ   ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET) พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดปัตตานี

สำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี ได้จัดโครงการอบรมบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET) กศน. จังหวัดปัตตานี เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดปัตตานี ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมฯ เป็นครูผู้สอนและบุคลากรในสังกัดของสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จำนวน 430 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี

ภาพ กศน. จังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชาติ   ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET) พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดปัตตานี

ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย  รองผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการทดสอบ N-NET (1) เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (2) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน (3) เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา (4) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การสมัครเข้าศึกษาต่อ ฯลฯ ซึ่ง สทศ. ได้ดำเนินการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ (2) มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ (3) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (4) มาตรานการพิมพ์ การรับ/ส่ง การตรวจ การประเมินผล การประมวลผล และการแปลผล (5) มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลสอบไปใช้  นอกจากนี้ ยังได้แนะนำถึงการนำผลการทดสอบ N-NET ไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ภาพ กศน. จังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชาติ   ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET) พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดปัตตานี

นายพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปผลการจัดการทดสอบ N-NET ของปีการศึกษา 2561 - 2562  และการบริหารการจัดสอบระดับสนามสอบ/ระดับศูนย์สอบ ทั้งในช่วงก่อนการสอบ ระหว่างการสอบ และหลังการสอบ รวมถึงการใช้งานระบบการบริหารการจัดสอบของ สทศ. นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำระเบียบและข้อปฏิบัติบทบาทหน้าที่ของกรรมการคุมสอบ และบุคลากรประจำสนามสอบ เพื่อให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ภาพ กศน. จังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชาติ   ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET) พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดปัตตานี

ภาพ กศน. จังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชาติ   ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET) พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดปัตตานี

ภาพ กศน. จังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชาติ   ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET) พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดปัตตานี