ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2562

27 ม.ค. 2563 14:17 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 16 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวมทั้งหมด 30 แห่ง ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบบริหารการจัดสอบให้เป็นไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด และตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 สทศ. ได้จัดการทดสอบ V-NET ระดับปวช.3 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 156,411 คน และในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ได้จัดการทดสอบ V-NET ระดับ ปวส. 2 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 135,624 คน สำหรับการจัดการทดสอบ V-NET ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  สทศ. ขอขอบคุณศูนย์สอบและสนามสอบที่ปฏิบัติตามคู่มือและระเบียบการสอบ รวมถึงดำเนินการมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2562

ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดการประกาศผลสอบ V-NET ระดับ ปวช.3 และระดับ ปวส. 2 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำผลสอบ V-NET ไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2562