ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET และ I-NETปีการศึกษา 2558 ที่ จังหวัดสงขลา

24 ก.ค. 2558 00:00 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 (เวลา 9.00 น.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET และ I-NETปีการศึกษา 2558 ที่ จังหวัดสงขลา

            รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” กล่าวถึงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นต้นสังกัด ศูนย์สอบ สนามสอบ ฯลฯ ให้ความร่วมมือในการรณรงค์ให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรมและโปร่งใส เป็นการทดสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว”  และเน้นย้ำในการประชุมชี้แจงระดับสนามสอบกับกรรมการคุมสอบให้มีความเข้าใจในข้อปฏิบัติและเข้มงวดในการสอบ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ที่ลดวิชาสอบจาก 8 วิชา เหลือ 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์  นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ศูนย์สอบ / กรรมการคุมสอบ / ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามคู่มือและระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 อย่างเคร่งครัด

            สำหรับช่องทางในการรับแจ้งเรื่องความไม่โปร่งใสในการสอบ มี 4 ช่องทาง ดังนี้

1.    สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th)

2.    E-mail : testing@niets.or.th

3.    จดหมาย

4.    Call Center 02-217-3800

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET และ I-NETปีการศึกษา 2558 ที่ จังหวัดสงขลา

          นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินการจัดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานในระดับ สทศ./ระดับศูนย์สอบ/ ระดับสนามสอบ/กรรมการคุมสอบ และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ O-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET และ I-NETปีการศึกษา 2558 ที่ จังหวัดสงขลา    ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET และ I-NETปีการศึกษา 2558 ที่ จังหวัดสงขลา

            (เวลา 13.00 น.)  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2558

            รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า สทศ.ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 14 มาตรฐานการเรียนรู้ นอกจากนี้  ยังนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาและนำผลสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ อีกด้วย

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET และ I-NETปีการศึกษา 2558 ที่ จังหวัดสงขลา   

            ทั้งนี้ สทศ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่

1.    มาตรฐานการบริหารการทดสอบ  ระบบการบริหารการทดสอบมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

2.    มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ บุคลากรที่เกี่ยวข้องการกับทดสอบมีคุณภาพ คุณสมบัติ และหน้าที่เทียบเท่าตามมาตรฐานสากล

3.    มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ แบบทดสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินมีการพัฒนาอย่างมีระบบ มีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน เชื่อถือได้ และเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพด้านความตรง ความเที่ยง และมีความยุติธรรม

4.    มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล มีระบบการพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบที่มีการควบคุมและกำกับการดำเนินงานอย่างมีขั้นตอน มีมาตรการด้านความปลอดภัย และเก็บรักษาความลับอย่างรัดกุม มีกระบวนการตรวจให้คะแนนที่ถูกต้อง รายงานผลด้วยคะแนนที่มีความหมายและแปลคะแนนอย่างเหมาะสมเทียบเคียงกับผลการทดสอบแต่ละครั้ง

5.    มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ การรายงานผลและการนำผลไปใช้มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม

สทศ.ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นต้นสังกัด ศูนย์สอบ สนามสอบ ฯลฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด และร่วมมือกันทำให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรมและโปร่งใส เป็นการทดสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” 

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET และ I-NETปีการศึกษา 2558 ที่ จังหวัดสงขลา       

            นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงการดำเนินการจัดสอบ I-NET ปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีการศึกษา 2558 สทศ.จัดสอบ I-NET ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ศูนย์ตาดีกา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ ได้แจ้งปฎิทินการทำงานทั้งในระดับ สทศ. / ระดับศูนย์สอบ/ ระดับสนามสอบ/กรรมการคุมสอบ

            สำหรับกำหนดการสอบ I-NET ตอนต้น ตอนกลาง ตอนปลาย ปีการศึกษา 2558 สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผลสอบผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) วันที่ 24 มีนาคม 2559

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET และ I-NETปีการศึกษา 2558 ที่ จังหวัดสงขลา   ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET และ I-NETปีการศึกษา 2558 ที่ จังหวัดสงขลา