ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

17 ก.ค. 2563 09:45 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุม 55 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัด 14 จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 30 ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 6 ศูนย์สอบ และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัด ณ โรงแรมชฎา แอท นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สทศ. ดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 มาตรฐาน ประกอบด้วย (1) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ (2) มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ (3) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (4) มาตรฐานการพิมพ์ การรับ/ส่ง การตรวจ การให้คะแนนและการประมวลผล (5) มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้  ทั้งนี้ ขอให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ O-NET และระเบียบสถาบันทดสอบฯ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 อย่างเคร่งครัด และเพื่อให้การทดสอบ O-NET มีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. ยังได้แนะนำถึงการนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยพิจารณาจากใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ทั้งในระดับนักเรียน ระดับครูผู้สอน ระดับผู้บริหาร ระดับต้นสังกัด และในช่วงท้าย เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปการดำเนินการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมในการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563  รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ โดยขอให้ปฏิบัติตามปฏิทินการทำงานและคู่มือการจัดสอบ O-NET อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้  สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่  (1) สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th) (2) จดหมายทางไปรษณีย์ (3) E-mail : testing@niets.or.th (4) Call Center 0-2217-3800

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564 (ประกาศผลสอบ 21 เมษายน 2564) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564 (ประกาศผลสอบ 22 เมษายน 2564) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2564 (ประกาศผลสอบ 27 เมษายน 2564)ติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบ O-NET ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช