ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

22 ก.ค. 2563 15:00 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักการศึกษาเมืองพัทยา สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน ท้องถิ่นจังหวัด และสำนักทดสอบ สพฐ. เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 21 และ 22 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. ประธานการประชุม กล่าวถึงมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 มาตรฐาน ประกอบด้วย (1) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ (2) มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ (3) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (4) มาตรฐานการพิมพ์ การรับ/ส่ง การตรวจ การให้คะแนนและการประมวลผล (5) มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้  ทั้งนี้ ยังได้แนะนำถึงการนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยพิจารณาจากใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ทั้งในระดับนักเรียน ระดับครูผู้สอน ระดับผู้บริหาร ระดับต้นสังกัด

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวว่า ในการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562  และเตรียมการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งได้แจ้งปฏิทินการทำงาน เช่น การส่งข้อมูลนักเรียน การเพิ่มลดข้อมูล การจัดสนามสอบห้องสอบ ฯลฯ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ O-NET อย่างเคร่งครัด

 ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563       

สำหรับกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564 (ประกาศผลสอบ 21 เมษายน 2564) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564 (ประกาศผลสอบ 22 เมษายน 2564) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2564 (ประกาศผลสอบ 27 เมษายน 2564) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

 

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563