ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลฯ ครั้งที่ 3/2558 ด้วยระบบ E-Testing เป็นครั้งแรก

29 ส.ค. 2558 13:49 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลฯ ครั้งที่ 3/2558 ด้วยระบบ E-Testing เป็นครั้งแรก

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้จัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะครูอาจารย์ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเป็นการติดตามประเมินผลเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสอบวัดสมรรถนะครูครั้งนี้ จัดสอบเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สนามสอบ 15 จังหวัด (ทั่วประเทศ)

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2558 ณ สนามสอบโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า การทดสอบวัดสมรรถนะครูฯ ครั้งนี้ สทศ.ได้นำการทดสอบด้วยระบบ E-Testing มาเริ่มใช้เป็นครั้งแรก สทศ.เปิดโอกาสให้ผู้สมัครสามารถเลือกรูปแบบการทดสอบที่ต้องการ โดยเลือกระหว่างการทดสอบด้วยกระดาษ (Paper Pencil) หรือ การทดสอบด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ (E-Testing)

 

สำหรับจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบการทดสอบวัดสมรรถนะครูฯ ในครั้งนี้  แบ่งเป็น

1.   ผู้ที่เลือกสอบด้วยกระดาษ (Paper Pencil)  มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 5,943 คน

สทศ.เปิดสนามสอบสำหรับการทดสอบด้วยกระดาษ ใน 15 จังหวัด ได้แก่

(1)    กรุงเทพฯ (6)    จ.ขอนแก่น (11)    จ.ศรีสะเกษ
(2)    จ.เชียงใหม่ (7)    จ.นครศรีธรรมราช (12)    จ.สุรินทร์
(3)    จ.นครราชสีมา (8)    จ.พิษณุโลก (13)    จ.ประจวบคีรีขันธ์
(4)    จ.ชลบุรี (9)    จ.หนองคาย (14)    จ.ชัยภูมิ
(5)    จ.สงขลา (10)  จ.นครพนม (15)    จ.สุพรรณบุรี

2.   ผู้ที่เลือกสอบด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ (E-Testing) มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 211 คน

สทศ.เปิดสนามสอบสำหรับการสอบด้วยระบบ E-Testing ใน 5 จังหวัด ได้แก่

(1)     กรุงเทพฯ (ศูนย์สอบ สทศ.)

(2)     จ.เชียงใหม่ (ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

(3)     จ.นครราชสีมา (ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

(4)     จ.ชลบุรี (ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยบูรพา) 

(5)     จ.สงขลา (ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
 

จากการตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถนะครูด้วยระบบ E-Testing ที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบที่สนามสอบนี้ 23 คน) และได้ไปตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถนะครูด้วยกระดาษ (Paper Pencil) ที่สนามสอบโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา (จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบที่สนามสอบนี้ 292 คน) การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับภาพรวมของการทดสอบในวันนี้ ทุกสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ทั้งในส่วนของการทดสอบด้วยกระดาษและการทดสอบด้วยระบบ E-Testing สทศ.ขอขอบคุณศูนย์สอบ สนามสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันดำเนินการการทดสอบสมรรถนะครูให้เป็นไปตามคู่มือการจัดสอบและระเบียบการสอบของ สทศ.อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สทศ.จะประกาศผลการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินฯ ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 7 กันยายน 2558 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th และจะจัดส่งหนังสือรับรองผลการสอบให้แก่ผู้เข้าสอบทุกคน หากผู้เข้าสอบได้รับผลคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป และมีคุณสมบัติตรงตามที่ สทศ. กำหนด จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการจัดทำคลังข้อสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET Item Bank ต่อไป

ภาพ สทศ. จัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลฯ ครั้งที่ 3/2558 ด้วยระบบ E-Testing เป็นครั้งแรก