ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2/2563

8 มี.ค. 2564 10:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2/2563

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-NET (Non-Formal National Educational Test) ครั้งที่ 2/2563 เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นปีสุดท้ายในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ภาพ สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2/2563

การทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2563 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ รวม 130,837 แบ่งเป็น ระดับชั้นประถมศึกษา 8,313 คน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 50,275 คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 72,249 คน ดำเนินการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ ณ สนามสอบที่ศูนย์สอบ (สำนักงาน กศน.จังหวัด) กำหนดทั่วประเทศ ซึ่งการจัดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดประกาศผลสอบวันที่ 7 เมษายน 2564 เว็บไซต์  www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2/2563

สทศ. ขอขอบคุณศูนย์สอบและสนามสอบที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ระเบียบการสอบ และคู่มือการจัดสอบ N-NET อย่างเคร่งครัด

ภาพ สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2/2563

ภาพ สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2/2563