ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2564 และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด

29 ม.ค. 2565 14:20 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา หรือ I-NET (Islamic National Educational Test) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์ตาดีกาโดยจัดสอบครอบคลุมเนื้อหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 14 มาตรฐานการเรียนรู้

ภาพ สทศ. จัดการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2564 และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 มีศูนย์สอบที่บริหารการทดสอบ จำนวน 27 ศูนย์ มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด จำนวน 52,682 คน แบ่งเป็น I-NET ตอนต้น จำนวน 24,700 คน  I-NET ตอนกลาง จำนวน 18,169 คน และ I-NET ตอนปลาย จำนวน 9,813 คน ทั้งนี้ มีกำหนดการประกาศผลสอบ I-NET วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

 ภาพ สทศ. จัดการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2564 และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในการทดสอบทางการศึกษาของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  โดย สทศ. ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) นอกจากนี้ สทศ. ยังได้ออกประกาศฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการทดสอบทางการศึกษา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขของสนามสอบ สำหรับบุคลากรประจำสนามสอบ และผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ หากมีประกาศจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ มาตรการป้องกันของจังหวัดที่เป็นสนามสอบ ขอให้บุคลากรประจำสนามสอบและผู้เข้าสอบปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ภาพ สทศ. จัดการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2564 และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพ สทศ. จัดการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2564 และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด