ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565

19 ก.ค. 2565 15:29 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565
 
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET : Buddhism National Educational Test)  ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565 โดยมีตัวแทนจากศูนย์ประสานงานการจัดสอบ B-NET จำนวน 12 แห่ง รวม 31 คน เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565
 
ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นกล่าวสรุปภาพรวมการจัดสอบ B-NET ด้วยระบบดิจิทัล ในปีการศึกษา 2564 และการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการส่งข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน การตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ การใช้บัตรแจ้งรหัสผู้ใช้/รหัสผ่านของผู้เข้าสอบให้ถูกต้อง และการจัดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผลการสอบสามารถสะท้อนภาพการจัดการเรียนการสอนและสถานศึกษานำผลไปใช้ได้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิผลต่อไป
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565
 
นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุม และสรุปผลการจัดการทดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของศูนย์ประสานงานการจัดสอบ กำหนดการจัดการทดสอบในปีการศึกษา 2565 และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  สำหรับการส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ B-NET ขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษา เพื่อให้รับทราบถึงขั้นตอนการทดสอบและการตรวจสอบบัตรแจ้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนทำแบบทดสอบในระบบ Digital Testing รวมทั้งขอให้ศูนย์ประสานงานการจัดสอบปฏิบัติงานตามคู่มือการจัดสอบ และปฏิบัติงานตามกำหนดเวลาในปฏิทินปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565
 
นายภานุพงศ์  ใหม่ต๊ะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้บรรยายถึงวิธีการใช้งานระบบการสอบ B-NET การเพิ่มห้องเรียนที่จะใช้เป็นห้องสอบ การกำหนดสนามสอบ การจัดสนามสอบ และการนำส่งข้อมูลนักเรียน  รวมทั้งตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานระบบการสอบ B-NET 
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565