ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รมช.ศธ. และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท

27 ก.พ. 2559 17:57 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 (ประกาศผลสอบวันที่ 28 มีนาคม 2559) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 (ประกาศผลสอบวันที่29 มีนาคม 2559) ณ สนามสอบทั่วประเทศ นั้น

ภาพ รมช.ศธ. และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558  ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา (สพฐ) นายสมยศ  ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท โดยมี ดร.ณัฎฐนันท์ ปั้นลายนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (เป็นหัวหน้าสนามสอบ) และคณะครูอาจารย์ให้การต้อนรับ

ภาพ รมช.ศธ. และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558  ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมสนามสอบว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจในการตรวจสนามสอบ O-NET ป.6 โดยทั่วไปเรียบร้อยดี ในวันนี้มีทั้งผู้อำนวยการ สทศ. และเลขาธิการ สพฐ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการสอบ O-NET ภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งขณะนี้ประชาชนก็มีความมั่นใจในกระบวนการสอบมากขึ้น และรัฐบาลเองก็เห็นว่าการประเมินผลเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ดังนั้น สทศ.ต้องทำให้ยุติธรรม โปร่งใส ถูกต้อง และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อสะท้อนว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ที่สำคัญรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนให้ สทศ.เปิดเผยข้อมูลการสอบทุกระดับให้มากที่สุด รวมถึง Spec ของข้อสอบที่เป็นมาตรฐานเฉพาะเจาะจงไม่บอกกว้างเกินไป 

ภาพ รมช.ศธ. และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558  ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า การสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 789,951 คน มีห้องสอบ 29,108 ห้อง มีสนามสอบ 4,710 สนาม มีศูนย์สอบ 267 ศูนย์ สำหรับการสอบ O-NET ป.6 มีเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น จำนวน 275 คน แบ่งเป็น ใช้แบบทดสอบอักษรเบรลล์ 34 คน, อ่านเบรลล์ไม่ได้ ต้องการผู้ช่วยอ่าน 59 คน และตาเลือนราง 182 คน

สำหรับกรณีการเปิดเผยข้อสอบนั้น สทศ. จะนำเรื่องดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสทศ. ในเดือนมีนาคม 2559 เพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา 2558 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 712,295 คน มีห้องสอบ 26,011 คน มีสนามสอบ 4,712 คน มีศูนย์สอบ 309 ศูนย์ สำหรับการสอบ O-NET ม.มีเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น จำนวน 259 คน แบ่งเป็น ใช้แบบทดสอบอักษรเบรลล์ 67 คนอ่านเบรลล์ไม่ได้ ต้องการผู้ช่วยอ่าน 57 คน และตาเลือนราง 135 คน

 ทั้งนี้ สทศ. ได้เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสในการสอบ 4  ช่องทาง ได้แก่

           (1) สายตรงผู้บริหาร                      (2) จดหมายถึงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

           (3) webmaster@niets.or.th      (4) call  center  02-217-3800 

สทศ. จะประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกาศผลสอบวันที่ 28 มีนาคม 2559 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกาศผลสอบวันที่29 มีนาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ.  www.niets.or.th  ซึ่งจะประกาศผลแบบรายบุคคล โดยในใบรายงานผลจะมีการรายงานผลคะแนนแบบ T-Score เพื่อใช้ในการประเมินตนเองและเทียบกับผู้อื่น ทั้งนี้ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบรายงานผลสอบผ่านระบบการรายงานผลการสอบแบบอิเลคทรอนิกส์ (E-SCORE) ซึ่งเป็นระบบพิมพ์ใบรายงานผลการสอบรายบุคคลแบบอัตโนมัติ สามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สทศ. ทำให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้นักเรียนนำผลสอบไปพัฒนาตนเองในแต่ละวิชาให้ดีขึ้น และประกาศผลสอบแบบรายโรงเรียน โดยจำแนกตามขนาดโรงเรียน (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ) ที่ตั้งโรงเรียน (ในเมือง / นอกเมือง) จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด ระดับประเทศ ซึ่งครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

สำหรับสถานศึกษาที่ต้องการตรวจสอบผลคะแนนสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถตรวจสอบผลคะแนน O-NET ผ่านทางระบบการรายงานผลอัตโนมัติ (RPS : Reporting Service System) โดยสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยสามารถดึงข้อมูลและสารสนเทศเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนสอบผ่านทางระบบ RPS ได้ทันทีทางเว็บไซต์  www.niets.or.th  

ภาพ รมช.ศธ. และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558  ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท

ภาพ รมช.ศธ. และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558  ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท