ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รมช.ศธ. และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดสุทธิวราราม การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

29 ก.พ. 2559 12:29 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 สอบวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามสอบทั่วประเทศ

ภาพ รมช.ศธ. และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดสุทธิวราราม การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา (สพฐ.)  นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนสนามสอบโรงเรียนวัดสุทธิวราราม โดยมี ดร.สุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และคณะครูอาจารย์ให้การต้อนรับ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมสนามสอบว่า ภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ซึ่งต้องขอชมเชย สทศ. ที่จัดระเบียบเรื่องของการสอบได้เป็นอย่างดี สำหรับก้าวต่อไป สทศ. จะต้องมีการเปิดเผยสเปกข้อสอบให้เป็นที่รับรู้แก่ครูและนักเรียน ยิ่งเปิดเผยเท่าไหร่จะทำให้ได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ประชาชนมีความมั่นใจในกระบวนการสอบมากขึ้น และรัฐบาลเองเห็นว่าการประเมินผลเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ดังนั้น ผมอยากให้เรามีเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ หากพิจารณาจากข้อสอบที่ผ่านมา เราต้องให้กำลังใจ สทศ. เพราะว่าก้าวหน้าไปในทางที่ดีขึ้น

ภาพ รมช.ศธ. และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดสุทธิวราราม การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า การสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 712,295 คน มีห้องสอบ 26,011 คน มีสนามสอบ 4,712 คน มีศูนย์สอบ 309 ศูนย์ สำหรับกรณีการเปิดเผยข้อสอบนั้น สทศ. จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสทศ. ในเดือนมีนาคม 2559 เพื่อพิจารณาต่อไป

ส่วนการประกาศผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สทศ.จะประกาศผลสอบวันที่29 มีนาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ.  www.niets.or.th  ซึ่งจะประกาศผลแบบรายบุคคล โดยในใบรายงานผลจะมีการรายงานผลคะแนนแบบ T-Score เพื่อใช้ในการประเมินตนเองและเทียบกับผู้อื่น ทั้งนี้ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบรายงานผลสอบผ่านระบบการรายงานผลการสอบแบบอิเลคทรอนิกส์ (E-SCORE) ซึ่งเป็นระบบพิมพ์ใบรายงานผลการสอบรายบุคคลแบบอัตโนมัติ สามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สทศ. ทำให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้นักเรียนนำผลสอบไปพัฒนาตนเองในแต่ละวิชาให้ดีขึ้น และประกาศผลสอบแบบรายโรงเรียน โดยจำแนกตามขนาดโรงเรียน (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ) ที่ตั้งโรงเรียน (ในเมือง / นอกเมือง) จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด ระดับประเทศ ซึ่งครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

สำหรับสถานศึกษาที่ต้องการตรวจสอบผลคะแนนสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถตรวจสอบผลคะแนน O-NET ผ่านทางระบบการรายงานผลอัตโนมัติ (RPS : Reporting Service System) โดยสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยสามารถดึงข้อมูลและสารสนเทศเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนสอบผ่านทางระบบ RPS ได้ทันทีทางเว็บไซต์  www.niets.or.th  

ภาพ รมช.ศธ. และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดสุทธิวราราม การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ รมช.ศธ. และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดสุทธิวราราม การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย