ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดงานสัมมนาเรื่อง Large Scale Assessment เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทดสอบ การวัดและการประเมินผล

6 มิ.ย. 2559 17:01 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดงานสัมมนาเรื่อง Large Scale Assessment เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทดสอบ การวัดและการประเมินผล

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง Large Scale Assessment  โดยมี Mr. Jan  Wiegers อดีตผู้อำนวยการ Cito Netherlands เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทดสอบ การวัดและการประเมินผล แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ

ภาพ สทศ. จัดงานสัมมนาเรื่อง Large Scale Assessment เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทดสอบ การวัดและการประเมินผล

การสัมมนาในครั้งนี้ มีเนื้อหาหลัก 4 หัวข้อ ได้แก่ 

1. Strategic Planning and Policy Implementation in the Introduction of Large Scale

Assessment. Computer Based Testing: Perspectives on Cito and JAMB Experiences 

ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระบบการทดสอบจาก Paper-Pencil Test (PPT) เป็นระบบ Computer based test (CBT) ของประเทศไนจีเรีย

2. School Accountability in the Netherlands เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศเนเธอแลนด์ และความรับผิดชอบของโรงเรียนทุกแห่ง ที่ต้องสร้างเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการศึกษา

3. Linking Language Examinations on the Common European Framework of Reference (CEFR) เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประชากรของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งในปัจจุบันได้มีการใช้ระบบดังกล่าวในหลายประเทศทั่วโลก

4. 21st Century Skills เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะ (Problem solving, Collaboration etc.)ที่เป็นที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 ซึ่งปัจจุบันประเทศเนเธอแลนด์ ได้จัดทำโครงการ Assessment and Teaching for the 21st Century Skills ATC 21 S-Project เพื่อการร่วมกันแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ที่จะทำให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จ

ทั้งนี้การสัมนาก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านการทดสอบ การวัด และการประเมินผล และเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทดสอบ การวัด และการประเมินผล ให้แก่บุคลากรของ สทศ.

ภาพ สทศ. จัดงานสัมมนาเรื่อง Large Scale Assessment เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทดสอบ การวัดและการประเมินผล