ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.พิษณุโลก

8 ก.ค. 2559 16:51 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559โดยมีตัวแทนศูนย์สอบเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมวังจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ประธานเปิดการประชุมและบรรยาย เรื่อง “ลดข้อร้องเรียน เพิ่มความโปร่งใส ให้ความยุติธรรม สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่” กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2559 โดยกล่าวว่า สทศ.ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานการบริหารการทดสอบ มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ โดยขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นต้นสังกัด ศูนย์สอบ สนามสอบ ฯลฯ ดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด และร่วมมือกันทำให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรมและโปร่งใส เป็นการทดสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว”  นอกจากนี้ ได้แนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เตรียมพร้อมรับการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระภาษาไทย (สาระการเขียน) ชั้น ป.6  ด้วยข้อสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ (ไม่เกิน 20%)
 
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้ให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียน โดยเชิญชวนให้เข้าร่วมรับการทดสอบ ซึ่ง สทศ. จัดสอบด้วย Paper pencil และทดสอบด้วยระบบ E-Testing ณ ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำภูมิภาค 9 แห่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร) ภาคกลาง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา) ภาคใต้ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จะได้รับวุฒิบัตร และได้เป็นครูเครือข่าย สทศ.
 
ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.พิษณุโลกภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.พิษณุโลก