ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 จัดประชุมชี้แจงสถานศึกษาสอบ B-NET

27 ก.ค. 2559 11:55 น.

ผู้อ่าน

ภาพ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 จัดประชุมชี้แจงสถานศึกษาสอบ B-NET
 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 จัดประชุมชี้แจงสถานศึกษาสอบ B-NET ปีการศึกษา 2559 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดการศึกษา เพื่อสรุปผลการจัดสอบ B-NET ในปีที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมในการบริหารการจัดสอบ B-NET ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งการประชุมจัดขึ้นที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรในการนำผล B-NET ไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชั้นเรียนแบบครูมืออาชีพ ต้องไม่เพิ่มภาระครู โดยแนะให้มีการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญให้ผู้สอนดำเนินการ ดังนี้
            (1) กำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียนตามสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่สำคัญ)
            (2) ปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู พฤติกรรม และวิธีการบริหารของผู้บริหารที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ โดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
            (3) ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (School-based assessment) ให้เชื่อมโยงและถักทอกับการทดสอบระดับชาติ (National assessment) ที่นำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตร
 
 นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้บรรยายในรูปแบบพาคิด พาทำ พานำผลการทดสอบไปใช้วางแผนปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยมุ่งให้ผลสอบและ B-NET ปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแบบครูมืออาชีพ
 
 
ภาพ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 จัดประชุมชี้แจงสถานศึกษาสอบ B-NETภาพ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 จัดประชุมชี้แจงสถานศึกษาสอบ B-NETภาพ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 จัดประชุมชี้แจงสถานศึกษาสอบ B-NET