ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

4 ก.พ. 2560 15:37 น.

ผู้อ่าน

ภาพ รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559 โดย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560, O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 และ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 18 – 19  กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามสอบทั่วประเทศ

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560  นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ., ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา (สพฐ.), นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และคณะได้ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต โดยมีผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนราชวินิตให้การต้อนรับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่วิชาภาษาไทยชั้น ป.6 มีข้อสอบอัตนัย 20% ตามนโยบายที่ตนมอบให้ สทศ.ดำเนินการ ทั้งนี้ นับเป็นปีแรกที่ สทศ. นำระบบการทดสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) มาใช้ในการสอบ O-NET ม.3 ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 648 คน ใน 4 ศูนย์สอบ ได้แก่ ม.บูรพา  ม.นเรศวร  ม.ขอนแก่น และ สทศ. ขณะเดียวกัน ตนมีนโยบายให้ สพฐ.จัดทำ E-Testing Bank หรือ คลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคำเฉลย ที่ให้เด็กทุกระดับชั้นตลอดจนครูผู้สอน สามารถเข้ามาทดลองทำข้อสอบเสมือนจริงได้ตลอดเวลา ซึ่งมีแนวคิดจะพัฒนาในรูปแอปพลิเคชันด้วยให้ง่ายต่อการใช้งาน

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบสนามสอบ O-NET ขอชื่นชม สทศ. ที่เตรียมการในการจัดการทดสอบได้ดีมาก มีมาตรฐานและมีระบบป้องกันการทุจริตภายในห้องสอบ เช่น ชุดข้อสอบมีหลายชุดสลับข้อกัน ทำให้เด็กที่สอบในห้องเดียวกันแม้นั่งใกล้กันแต่ไม่สามารถลอกกันได้ ซึ่งสามารถนำวิธีการของ สทศ. ไปต้นแบบในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลได้

รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้สรุปภาพรวมการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

O-NET

จำนวน

ศูนย์สอบ (ศูนย์)

สนามสอบ (สนาม)

ห้องสอบ (ห้อง)

ผู้มีสิทธิ์สอบ (คน)

ป.6

186

4,182

29,582

807,087

ม.3

   * มีการทดสอบด้วยระบบ E-Testing

 

 

 

227

4,329

25,108

688,979

** การสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559 ด้วยระบบ E-Testing มีผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 648 คน
แบ่งตามศูนย์สอบ 4 ศูนย์ ดังนี้ (1) มหาวิทยาลัยบูรพา (มีผู้มีสิทธิ์สอบ 160 คน) (2) มหาวิทยาลัยนเรศวร (มีผู้มีสิทธิ์สอบ 146 คน) (3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มีผู้มีสิทธิ์สอบ 179 คน)  และ (4) สทศ. (ตึก KSL) (มีผู้มีสิทธิ์สอบ 163 คน)

ม.6

18

405

13,433

394,343

ข้อมูล ณ วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 5 มกราคม 2560

 

สำหรับการสอบ O-NET ป.6 รูปแบบข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย สทศ. มีกระบวนการทุกอย่างที่มีความรัดกุมในการวิพากษ์ข้อสอบและตรวจข้อสอบ โดยเฉพาะข้อสอบอัตนัยซึ่งต้องมีความเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สทศ. ไม่ได้มองเพียงการนำข้อสอบอัตนัยมาวัดผลเท่านั้น แต่มองถึงประโยชน์ในการนำผลการสอบมาพัฒนาในด้านต่าง 

ภาพ รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

ภาพ รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่สนามสอบโรงเรียนราชวินิตภาพ รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่สนามสอบโรงเรียนราชวินิตภาพ รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่สนามสอบโรงเรียนราชวินิตภาพ รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่สนามสอบโรงเรียนราชวินิต