ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.จัดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2560 ด้วยระบบ E-Testing

5 มิ.ย. 2560 14:27 น.

ผู้อ่าน

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน  สำหรับรองรับนโยบายการใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจบ  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) จึงให้บริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขึ้น

ภาพ สทศ.จัดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2560  ด้วยระบบ E-Testing

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 สทศ.ดำเนินการจัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2560 ด้วยระบบ E-Testing มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 1,895 คน สนามสอบ 11 สนาม ดังนี้

สนามสอบ

จังหวัด

ผู้มีสิทธิ์สอบ (คน)

1. สทศ. (KSL TOWER)

กรุงเทพฯ

190

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

190

3. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

37

4. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

111

5. ม.ขอนแก่น

ขอนแก่น

306

6. ม.บูรพา

ชลบุรี

217

7. ม.เชียงใหม่

เชียงใหม่

74

8. ม.เทคโนโลยีสุรนารี

นครราชสีมา

242

9. ม.วลัยลักษณ์

นครศรีธรรมราช

90

10. ม.นเรศวร

พิษณุโลก

322

11. ม.สงขลานครินทร์

สงขลา

116

รวม

1,895

สทศ.ประกาศผลสอบวัดสมรรถนะครูฯ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th หากสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60  สทศ.จะจัดส่งหนังสือรับรองผลคะแนนให้ตามที่อยู่ที่ระบุในระบบรับสมัคร (ผลคะแนนมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ) และยังได้รับพัฒนาด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น แต่หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จะได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้มากขึ้นโดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สทศ. กับหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดการอบรมและพัฒนาให้ผู้เข้าสอบสามารถสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบได้

สำหรับการให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ครั้งที่ 2/2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2560 สมัครสอบและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

ภาพ สทศ.จัดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2560  ด้วยระบบ E-Testing