ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.อุบลราชธานี

13 ก.ค. 2560 15:25 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 53 คน จาก จาก 5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ท้องถิ่นจังหวัดผู้อำนวยการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และคณะทำงาน โดยจัดประชุม ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.อุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายเรื่อง “ลดข้อผิดพลาด เพิ่มความโปร่งใส ให้ความยุติธรรม สอดคล้องโครงสร้างใหม่” กล่าวว่า สทศ. บริหารการทดสอบ O-NET ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้การทดสอบของ สทศ. เป็นการสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว และห้องสอบสีขาว” โดยขอให้ศูนย์สอบกำกับและติดตามให้สนามสอบปฏิบัติหน้าที่ในระดับสนามสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. ยังได้แนะกลยุทธ์ในการยกระดับผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 เน้นให้ครูผู้สอนและผู้บริหารควรเตรียมความพร้อมในการสอบ  ซึ่งก่อนการสอบ O-NET สทศ. ได้นำตัวอย่างกระดาษคำตอบ Test Blueprint รูปแบบและจำนวนข้อสอบแต่ละวิชาเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.niets.or.th เพื่อให้ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบ

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.อุบลราชธานี

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 นายพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปภาพรวมการดำเนินการสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา และได้ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทำงานระหว่าง สทศ. กับ ศูนย์สอบ และสนามสอบ โดยขอให้ดำเนินการตามกำหนดการอย่างเคร่งครัด เช่น โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET โดย สทศ. เปิดระบบให้ส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560, ศูนย์สอบจัดสนามสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th เป็นต้น

สทศ.จัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2561 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2561 สอบทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์  ส่วน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561 สอบทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.อุบลราชธานีภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.อุบลราชธานี