ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 จ.นครราชสีมา

15 ก.ค. 2560 16:43 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 จ.นครราชสีมา

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 70 คน จาก 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ท้องถิ่นจังหวัดผู้อำนวยการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และคณะทำงาน โดยจัดประชุม ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา 

สำหรับการบริหารการจัดสอบ ปีการศึกษา 2560 ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สทศ. ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ  (2) มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ (3) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (4) มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล และ (5) มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้

นอกจากนี้ รองผู้อำนวยการ สทศ. ยังได้เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคุมสอบ โดยเฉพาะข้อพึงระวังที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสอบ เช่น การตรวจหลักฐานแสดงตนในวันสอบ การแจกแบบทดสอบ การเก็บกระดาษคำตอบ ฯลฯ ทั้งนี้ ศูนย์สอบเป็นกลไกสำคัญในการบริหารการทดสอบ ตั้งแต่ก่อนสอบ ระหว่างสอบ หลังสอบโดยขอให้ศูนย์สอบ/สนามสอบเน้นย้ำถึงระเบียบว่าด้วยระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ พ.ศ.2557 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น ขอให้ศูนย์สอบเน้นย้ำให้กรรมการคุมสอบปฏิบัติตามระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ และแนวทางที่ สทศ. กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การทดสอบมีมาตรฐาน โปร่งใส ลดข้อร้องเรียน และเพิ่มศักยภาพในการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 จ.นครราชสีมา

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปภาพรวมการบริหารการทดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา และการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 โดยให้ศูนย์สอบและสนามสอบดำเนินการตามปฏิทินการทำงาน เพื่อให้การบริหารการทดสอบ O-NET ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เช่น โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560  ศูนย์สอบจัดสนามสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560  สำหรับอีกหนึ่งมาตรการในการเพิ่มความโปร่งใสในการสอบ O-NET สทศ. ได้ส่งตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบเพื่อกำกับและรายงานผลการปฏิบัติการจัดสอบให้ สทศ. รับทราบ เพื่อกำกับติดตามให้การบริหารการทดสอบ O-NET ในวันสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.6 และ ม.3 สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ส่วน O-NET ม.6 สอบ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ มีกำหนดการสอบ ดังนี้

·   O-NET ป.6      สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561      ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2561

·   O-NET ม.3      สอบวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2561

·   O-NET ม.6      สอบวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561     ประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561

สำหรับการสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย (รูปแบบข้อสอบอัตนัย) ปีการศึกษา 2560 ขอให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ซึ่งก่อนการสอบ สทศ. ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 เผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่น Test Blueprint รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบแต่ละวิชา ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.niets.or.th

นอกจากนี้ สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

1.       สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ www.niets.or.th)

2.       E-mail : Testing@niets.or.th

3.       Call Center 02-217-3800

4.       จดหมายส่งมาที่ สทศ.

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 จ.นครราชสีมาภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 จ.นครราชสีมา