ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “O-NET และ B-NET ที่ต้องนำไปใช้ในปีการศึกษา 2560” ให้แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ฉะเชิงเทรา

18 ก.ค. 2560 17:04 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 12 ได้จัดประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนในกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “O-NET และ B-NET ที่ต้องนำไปใช้ในปีการศึกษา 2560” มีผู้เข้าร่วมประชุม 80 รูป/คน ประกอบด้วยโรงเรียนในกลุ่มที่ 12 จำนวน 13 โรง กลุ่มที่ 13 จีนนิกาย 1 โรง รวมเป็น 14 โรง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพุทธิรังสี โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “O-NET และ B-NET ที่ต้องนำไปใช้ในปีการศึกษา 2560” ให้แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ฉะเชิงเทรา

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “O-NET และ B-NET ที่ต้องนำไปใช้ในปีการศึกษา 2560” กล่าวว่า สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ  (2) มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ (3) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (4) มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล และ (5) มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้  

สำหรับการนำผล O-NET และ B-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบครูมืออาชีพ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ปีที่ผ่านมาจากรายงานผล O-NET และ B-NET ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ต่ำ/สูง โดยใช้หลักอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญให้ผู้สอนดำเนินการดังนี้

          (1) กำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียนตามสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่สำคัญ)

          (2) ปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู พฤติกรรม และวิธีการบริหารของผู้บริหารที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ โดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          (3) ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (School-based assessment) ให้เชื่อมโยงและถักทอกับการทดสอบระดับชาติ (National assessment) ที่นำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตร

สำหรับกำหนดการสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดการสอบวันที่ 27 มกราคม 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ส่วนการสอบ O-NET ป.6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 (ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2561), O-NET ม.3 สอบวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 (ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2561), O-NET ม.6 สอบวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561 (ประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561)

วิชาสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.6 และ ม.3 สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ส่วน O-NET ม.6 สอบ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ก่อนการสอบ สทศ. ได้นำเนื้อหาการสอบ Test Blueprint รูปแบบและจำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ สทศ. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.niets.or.th               

นอกจากนี้ สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

1.       สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ www.niets.or.th)

2.       E-mail : Testing@niets.or.th

3.       Call Center 02-217-3800

4.       จดหมายส่งมาที่ สทศ.

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “O-NET และ B-NET ที่ต้องนำไปใช้ในปีการศึกษา 2560” ให้แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ฉะเชิงเทราภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “O-NET และ B-NET ที่ต้องนำไปใช้ในปีการศึกษา 2560” ให้แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ฉะเชิงเทรา