ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 จ.นนทบุรี

21 ก.ค. 2560 16:48 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุม 90 คน จาก 30 ศูนย์สอบ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบดีและผู้ประสานงานการจัดสอบ การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบของ สทศ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 

ภาพ สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 จ.นนทบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายเรื่อง “มาตรฐานการบริหารการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา” กล่าวว่า สทศ.ดำเนินการจัดสอบ V-NET โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  นำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา นำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ นักเรียนระดับชาติ  นำผลการทดสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา และนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

ผู้อำนวยการ สทศ. เน้นย้ำให้ศูนย์สอบและกรรมการคุมสอบปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 และระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความโปร่งใส ยุติธรรม มีคุณภาพและคุณธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานทางการศึกษาแห่งชาติเป็น “ห้องสอบสีขาว สนามสอบสีขาว ศูนย์สอบสีขาว”

          ทั้งนี้ สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ  มี 4 ช่องทาง ดังนี้

1.       สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th)

2.       E-mail : testing@niets.or.th

3.       จดหมายส่งมาที่ สทศ.

4.       Call Center 02-217-3800

 

ภาพ สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 จ.นนทบุรี

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปภาพรวมการจัดสอบ V-NET ปีที่ผ่านมาทั้งในระดับศูนย์สอบ ระดับสนามสอบ และระดับสถานศึกษา เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข สำหรับการเตรียมความพร้อมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 สทศ.ได้เน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ นอกจากนี้ ยังได้แจ้งปฏิทินการทำงานให้แก่ศูนย์สอบ สนามสอบ และสถานศึกษา เพื่อให้ดำเนินการตามกำหนดการ เช่น การส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ V-NET การจัดห้องสอบ/สนามสอบ การเพิ่ม/ลดจำนวนนักเรียน เป็นต้น   

สำหรับกำหนดการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้น ปวช.3 สอบวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ประกาศผลสอบวันที่ 17 มกราคม 2561 ชั้น ปวส.2 สอบวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ประกาศผลสอบวันที่ 17 มกราคม 2561 ทั้งนี้ ก่อนการสอบ สทศ. ได้นำ Test Blueprint รูปแบบข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ สทศ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th

ภายหลังจบการบรรยาย ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบ V-NET ในปีการศึกษา 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใส ยุติธรรม มีคุณภาพและคุณธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานทางการศึกษาแห่งชาติ

ภาพ สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 จ.นนทบุรี  ภาพ สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 จ.นนทบุรี